Adjudicacions d’estiu 2010

Tot sobre les destinacions al web d’Educació

Només les persones que han participat poden consultar la seva adjudicació i l’adjudicació d’un centre (en l’adjudicació per centre surt el professorat destinat per programa, no el DNI del professorat destinat). En el cas que un director o directora vulgui fer la consulta del resultat de l’adjudicació, en l’apartat de codi XTEC ha d’introduir el codi XTEC del centre.
Les persones que ja tenen informada una destinació per al curs 2010-2011 al Registre Informàtic de Professorat poden comprovar la seva destinació a través del portal EPOCA, a Expedient > Consulta de dades > Dades de l’expedient.

Departament: IMPORTANT. Llegiu aquest document abans de fer la sol·licitud

plantilles dels centres – Centres que cal demanar explícitament – – Persones que cessen

Destinacions 2009 per SSTT i zones [Destinacions 2008 per zones]

MAPA I FITXA DELS CENTRES [mapa SSTT]mapaCT

DOGC 15/4: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals … i sobre els desplaçaments forçosos
DOGC 29/4: CORRECCIÓ D’ERRADES  instruccions sobre les adjudicacions


ADJUDICACIONS DE DESTINACIÓ DEL CURS 2010-2011:

Calendari

 • Professorat que cessa en la destinació provisional assignada per al curs 2010-2011
  • Termini de presentació de la petició de cessament: del 26 al 30 d’abril del 2010
  • Publicació de la relació de personal docent que cessa: segona quinzena de maig del 2010
 • Termini de presentació de sol·licituds de destinació per al curs 2010-2011
  • Personal interí que no té adjudicat un lloc de treball per a l’1 de setembre del 2010: del 6 al 18 de maig del 2010
  • Personal interí afectat per cessament o renúncia o de nova incorporació: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
  • Professorat funcionari de carrera i en pràctiques: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
  • Mestres que superin el procés selectiu … per a l’ingrés a la funció pública docent: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
  • Propostes de les direccions dels centres: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
 • Resolució definitiva d’adjudicacions de destinacions provisionals: segona quinzena de juny del 2010

DOGC 15/4: RESOLUCIÓ per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del departament d’Educació, i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics

DOGC 29/4: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/1080/2010, de 6 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del Departament d’Educació, i d’altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics (DOGC núm. 5608, pàg. 29410, de 15.4.2010) aquesta correcció no està en la nostra base de dadesResolució DEFINITIVA 2009: totes les destinacions per SSTT i zones

Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri – secundària

Prof. interí 2009 ordenat per especialitat i número: primària – secundària

Destinacions d’ofici 2009 ordenades per especialitat comarca i zona: primària – secundària


Totes les destinacions DEFINITIVES 2008 per SSTT i zones
Dimarts 23/3 Mesa Sectorial sobre les destinacions del proper curs: 3) Resolucions Plantilles. 4) Col·locació d’estiu.

Novetats destinacions curs 2010-2011

1.- El Departament d’Educació té la previsió d’avançar a 30 de juny la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals per al curs 2010/2011. S’ho estan pensant, però anuncien que aquest procediment d’adjudicacions no tindrà resolució provisional.

2.- Els nomenaments del personal interí de primària que tenen una durada de dos cursos, finalitzaran el 31 d’agost de 2010, degut a les peticions posteriors a la superació del procés selectiu. Els nomenaments del personal interí de secundària de jornada sencera s’allarguen tots fins al 31 d’agost del 2011.

3.- El termini de presentació de sol·licituds del personal interí i substitut de primària i substitut de secundària serà a primers de maig. A finals de maig es farà públic el llistat del personal que perd el seu lloc de treball i amb posterioritat s’obrirà un segon termini de sol·licituds.

4.- Durant el tercer trimestre s’obrirà un període per actualitzar les dades de la borsa que faran coincidir amb el termini de sol·licituds de llocs de treball pel proper curs.

5.- De cara a la resolució de plantilles que s’haurà de parlar en Mesa Sectorial, el Departament anuncia que en tots els IES reconvertirà els llocs de llatí, grec i cultura clàssica en cultura clàssica. Es podrà accedir a aquests llocs de cultura clàssica des de les dues especialitats.
Tot sobre les destinacions al web d’Educació

Resolució DEFINITIVA: totes les destinacions per SSTT i zones

Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri – secundària

Prof. interí ordenat per especialitat i número: primària – secundària

Destinacions d’ofici ordenades per especialitat comarca i zona: primària – secundària

Hem corregit les dades que han canviat, els PDF de secundària de primera hora tenien 8 persones menys, en els pdf posteriors en falten 19 i cal afegir 27 i canvis en?…

Resolució definitiva (si voleu saber el codi del centre Centres-mapes)

Professorat d’ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre

Professorat d’ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre

Col·lectius

Participants

Els llocs de treball s’adjudicaran en cadascun dels procediments per aquest ordre als col·lectius següents:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè
c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions específiques:
c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva…
c.2) Professorat funcionari de carrera …. acrediti la condició legal de disminuït.
c.3) Professorat que superi les proves selectives … pel torn de reserva per a disminuïts.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent…
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
f) Professorat que hagi superat el procés selectiu …llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat
g.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
g.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.
h) Professorat interí … no acollit a les garanties de continuïtat.
h.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
h.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.

i) Professorat funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives que sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d’Educació i que no estigui prestant serveis el curs 2008-2009 en centres dependents del Departament.

 

Totals

ps sit co Confirmaci� direcció Elecci� Elec.pref Ofici Ofici.cen Ofici Ofici Ofici mun Ofici pr Proposta TOTAL
p cs C 31 . 10 . . . . . . . 7 48
p cs 2433 . 559 . . . . . . . 1108 4100
p dir . 466 1 . . . . . . . . 467
p in G1 6 . 8 . 2 . . . . . . 16
p in G2 402 . 447 . 104 . . . . . 65 1018
p in H1 1 . 23 . 12 . . . . . 1 37
p in 337 . 1476 . 885 . . . . . 238 2936
p op C . . . 1 . . . . . . . 1
p op 16 . 146 . 16 . . . . . 4 182
p pp C 12 . 12 . 1 . . . . 1 2 28
p pp 1294 . 1333 . 198 . . . . . 381 3206
p sup x 7 . 6 . . 3 . 8 2 . 1 27
s cs C 19 . 7 . . . . . . . 3 29
s cs 989 . 339 . . . . . . . 629 1957
s dir . 221 . . . . . . . . . 221
s in G1 19 . 24 . 4 . . . . . 4 51
s in G2 492 . 597 . 256 . . . . . 239 1584
s in H1 . . 17 . 10 . . . . . 3 30
s in 144 . 613 . 220 . . . . . 368 1345
s op C 7 . 15 . . . . . . . . 22
s op 323 . 1304 . 212 . . . . . 270 2109
s pp C 14 . 7 . 1 . . . . . 5 27
s pp 699 . 505 . 77 . . . . . 388 1669
s sup 53 . 29 . 3 . 5 . 7 . 11 108
T T TOTAL 7298 687 7478 1 2001 3 5 8 9 1 3727 21.218

Totals per especialitats

ps nomesp cesp d nomadj totalDef totalProv dif
p Audició i llenguatge ALL = = 126 81 45
p Aula d’acollida AAP = = 517 368 149
p Aula d’acollida ADC = = 52 44 8
p Ciències de la naturalesa CN = = 18 16 2
p Ciències de la naturalesa CN KCN (*)Ciències de la naturalesa 14 13 1
p Ciències de la naturalesa CN YCN (PE)Ciències de la naturalesa 1 1 0
p Ciències socials GE = = 9 9 0
p Ciències socials GE KGE (*)Ciències socials 22 18 4
p Educació especial EES = = 785 512 273
p Educació especial EES EEY (PE)Educació especial 2 2 0
p Educació física EF = = 6 6 0
p Educació física EF KEF (*)Educació física 1 1 0
p Educació infantil INF = = 3180 2139 1041
p Educació infantil INF INY (PE)Educació infantil 9 7 2
p Educació primària PRI = = 4510 2869 1641
p Educació primària PRI PRY (PE)Educació primària 33 26 7
p Educació primària, anglès PAN = = 1059 538 521
p Educació primària, anglès PAN PAY (PE)Educació primària, anglès 6 5 1
p Educació primària, educació física PEF = = 738 332 406
p Educació primària, educació física PEF PEY (PE)Educació primària, EF 4 2 2
p Educació primària, francès PFR = = 17 6 11
p Educació primària, música PMU = = 593 237 356
p Educació primària, música PMU PMY (PE)Educació primària, música 1 1 0
p Llengua castellana i literatura LE = = 11 9 2
p Llengua castellana i literatura LC KLE (*)Llengua castellana i literatura 14 11 3
p Llengua catalana i literatura LC = = 14 12 2
p Llengua catalana i literatura LC KLC (*)Llengua catalana i literatura 16 12 4
p Llengua estrangera: anglès AN = = 18 16 2
p Llengua estrangera: anglès AN KAN (*)Llengua estrangera: anglès 5 4 1
p Llengua estrangera: francès FR KFR (*)Llengua estrangera: francès 2 2 0
p Matemàtiques MA = = 20 18 2
p Matemàtiques MA KMA (*)Matemàtiques 22 19 3
p Música MU = = 2 2 0
p Música MU KMU (*)Música 1 1 0
p Pedagogia terapèutica PSI = = 4 3 1
p Pedagogia terapèutica PSI KPS (*)Pedagogia terapèutica 16 18 -2
p Sense especificar especialitat Z = = 22 15 7
p Tecnologia TEC = = 2 2 0
p Unitat de suport d’audició i llenguatge UAL = = 24 16 8
p Unitat de suport d’educació especial UEE = = 147 127 20
p Unitat d’educació especial UES = = 23 20 3

secundària

ps nomesp cesp d nomadj totalDef totalProv dif
s Administraci� d’empreses 501 = = 84 62 22
s Administraci� d’empreses 501 K01 (*)Administraci� d’empreses 2 0 2
s Administraci� d’empreses 501 Y01 (PE)Administraci� d’empreses 1 1 0
s Alemany AL = = 9 2 7
s Alemany 133 = = 19 21 -2
s Alemany AL KAL (*)Alemany 1 0 1
s �mbit ci�ncies socials i participaci� SCS = = 33 21 12
s �mbit de la comunicaci� SCO = = 62 19 43
s �mbit matem�tiques,ci�ncia i tecnologia SMA = = 67 49 18
s An�lisi i qu�mica industrial 502 = = 32 13 19
s Angl�s 193 = = 104 57 47
s Angl�s AN = = 657 178 479
s Angl�s AN KAN (*)Angl�s 47 15 32
s Angl�s AN YAN (PE)Angl�s 4 1 3
s �rab 134 = = 6 2 4
s Aran�s AR = = 1 0 1
s Assessoria i processos d’imatge pers 503 Y03 (PE)Assessoria i processos d’imatge pers 1 1 0
s Assessoria i processos d’imatge personal 503 = = 20 1 19
s Aula d’acollida ADC = = 416 191 225
s Biologia i geologia CN = = 385 175 210
s Biologia i geologia CN KCN (*)Biologia i geologia 83 25 58
s Biologia i geologia CN YCN (PE)Biologia i geologia 2 3 -1
s Catal� 195 = = 7 3 4
s Construccions civils i edificaci� 504 = = 19 11 8
s Cuina i pastisseria 601 = = 30 12 18
s Cuina i pastisseria 601 Y61 (PE)Cuina i pastisseria 2 1 1
s Cultura cl�ssica CLA = = 51 11 40
s Cultura cl�ssica CLA KCL (*)Cultura cl�ssica 6 1 5
s Dibuix DI = = 204 49 155
s Dibuix DI KDI (*)Dibuix 21 1 20
s Dibuix art�stic i color 707 = = 10 9 1
s Dibuix t�cnic 708 = = 7 1 6
s Disseny d’interiors 709 = = 7 3 4
s Disseny gr�fic 712 = = 12 3 9
s Economia ECO = = 116 40 76
s Economia ECO KEC (*)Economia 6 3 3
s Edici� d’art 714 = = 1 0 1
s Educaci� f�sica EF = = 282 88 194
s Educaci� f�sica EF KEF (*)Educaci� f�sica 37 10 27
s Educaci� f�sica EF YEF (PE)Educaci� f�sica 0 1 -1
s Enquadernaci� art�stica 806 = = 1 0 1
s Equips electr�nics 602 = = 20 18 2
s Equips electr�nics 602 K62 (*)Equips electr�nics 1 0 1
s Espanyol per a estrangers 190 = = 7 1 6
s Est�tica 603 = = 23 6 17
s Fabricaci� i instal�laci� de fusteria 604 = Fabricaci� i instal�laci� de fusteria i 8 7 1
s Fabricaci� i instal�laci� de fusteria 604 K64 (*)Fabricaci� i instal�laci� de fusteria 2 1 1
s Filosofia FI = = 98 78 20
s Filosofia FI KFI (*)Filosofia 10 5 5
s F�sica i qu�mica FQ = = 356 118 238
s F�sica i qu�mica FQ KFQ (*)F�sica i qu�mica 41 14 27
s F�sica i qu�mica FQ YFQ (PE)F�sica i qu�mica 2 1 1
s Formaci� i orientaci� laboral 505 = = 109 52 57
s Formaci� i orientaci� laboral 505 K05 (*)Formaci� i orientaci� laboral 2 0 2
s Formaci� i orientaci� laboral 505 Y05 (PE)Formaci� i orientaci� laboral 1 1 0
s Fotografia 715 = = 3 0 3
s Fotografia i processos de reproducci� 808 = = 2 1 1
s Franc�s FR = = 116 39 77
s Franc�s 192 = = 34 20 14
s Franc�s FR KFR (*)Franc�s 9 3 6
s Geografia i hist�ria GE = = 573 247 326
s Geografia i hist�ria GE KGE (*)Geografia i hist�ria 94 45 49
s Geografia i hist�ria GE YGE (PE)Geografia i hist�ria 7 4 3
s Grec GR = = 12 4 8
s Grec GR YGR (PE)Grec 1 1 0
s Hist�ria de l’art 716 = = 4 1 3
s Hoteleria i turisme 506 = = 18 10 8
s Inform�tica 507 = = 103 39 64
s Inform�tica 507 Y07 (PE)Inform�tica 1 1 0
s Instal�laci� i manteniment d’equips t�rm 605 = = 15 8 7
s Instal�lacions electrot�cniques 606 = = 59 46 13
s Instal�lacions electrot�cniques 606 K66 (*)Instal�lacions electrot�cniques 3 2 1
s Instal�lacions i equips de crian�a i de 607 = = 1 1 0
s Intervenci� sociocomunit�ria 508 = = 99 40 59
s Intervenci� sociocomunit�ria 508 K08 (*)Intervenci� sociocomunit�ria 2 1 1
s Intervenci� sociocomunit�ria 508 Y08 (PE)Intervenci� sociocomunit�ria 1 0 1
s Itali� IT = = 1 1 0
s Itali� 135 = = 4 4 0
s Japon�s 136 = = 1 0 1
s Laboratori 608 = = 12 10 2
s Llat� LA = = 37 12 25
s Llat� LA KLA (*)Llat� 4 1 3
s Llengua castellana i literatura LE = = 513 220 293
s Llengua castellana i literatura LC KLE (*)Llengua castellana i literatura 87 27 60
s Llengua castellana i literatura LE YLE (PE)Llengua castellana i literatura 2 2 0
s Llengua catalana i literatura LC = = 585 312 273
s Llengua catalana i literatura LC KLC (*)Llengua catalana i literatura 87 28 59
s Llengua catalana i literatura LC YLC (PE)Llengua catalana i literatura 4 3 1
s Manteniment de vehicles 609 = = 69 34 35
s Manteniment de vehicles 609 K69 (*)Manteniment de vehicles 1 0 1
s Matem�tiques MA = = 539 231 308
s Matem�tiques MA KMA (*)Matem�tiques 93 39 54
s Matem�tiques MA YMA (PE)Matem�tiques 1 1 0
s Materials i tecnologia: disseny 720 = = 3 0 3
s Mecanitzaci� i manteniment de m�quin 611 Y71 (PE)Mecanitzaci� i manteniment de m�quin 1 0 1
s Mecanitzaci� i manteniment de m�quines 611 = = 42 28 14
s Mitjans audiovisuals 721 = = 4 0 4
s Mitjans inform�tics 722 = = 2 1 1
s Motlles i reproduccions 810 = = 1 0 1
s M�sica MU = = 152 46 106
s M�sica MU KMU (*)M�sica 18 5 13
s Musivaria 811 = = 1 0 1
s Oficina de projectes de construcci� 612 = = 11 10 1
s Oficina de projectes de fabricaci� me 613 K73 (*)Oficina de projectes de fabricaci� me 1 0 1
s Oficina de projectes de fabricaci� mec�n 613 = = 2 1 1
s Operacions de processos 615 = = 6 0 6
s Operacions i equips de producci� agr�ria 616 = = 14 9 5
s Operacions i equips d’elaboraci� de prod 614 = = 5 2 3
s Organitzaci� i gesti� comercial 510 = = 32 15 17
s Organitzaci� i gesti� comercial 510 K10 (*)Organitzaci� i gesti� comercial 1 0 1
s Organitzaci� i processos de manteniment 511 = = 27 12 15
s Organitzaci� i projectes de fabricac 512 Y12 (PE)Organitzaci� i projectes de fabricac 1 1 0
s Organitzaci� i projectes de fabricaci� m 512 = = 37 24 13
s Organitzaci� i projectes de sistemes ene 513 = = 7 5 2
s Organitzaci� industrial i legislaci� 723 = = 2 1 1
s Patronatge i confecci� 617 = = 1 1 0
s Patronatge i confecci� K77 = (*)Patronatge i confecci� 2 1 1
s Perruqueria 618 = = 27 14 13
s Procediments de diagn�stic cl�nic i orto 619 = = 35 16 19
s Procediments sanitaris i assistencials 620 = = 108 33 75
s Processos comercials 621 = = 25 9 16
s Processos de cultiu aq��cola 514 = = 1 0 1
s Processos de gesti� administrativa 622 = = 86 68 18
s Processos de gesti� administrativa 622 K82 (*)Processos de gesti� administrativa 2 2 0
s Processos de gesti� administrativa 622 Y82 (PE)Processos de gesti� administrativa 3 0 3
s Processos de producci� agr�ria 515 = = 4 3 1
s Processos diagn�stics cl�nics i producte 517 = = 24 5 19
s Processos en la ind�stria aliment�ria 516 = = 5 3 2
s Processos i mitjans de comunicaci� 519 = = 6 4 2
s Processos i productes d’arts gr�fique 522 K22 (*)Processos i productes d’arts gr�fique 1 0 1
s Processos i productes d’arts gr�fiques 522 = = 2 0 2
s Processos i productes de fusta i mobles 523 = = 10 5 5
s Processos sanitaris 518 = = 42 17 25
s Producci� en arts gr�fiques 623 = = 10 9 1
s Psicologia i pedagogia PSI KPS (*)Psicologia i pedagogia 160 52 108
s Psicologia i pedagogia PSI YPS (PE)Psicologia i pedagogia 2 1 1
s Psicologia i pedagogia / Orientaci� educ PSI = = 298 159 139
s Rus 138 = = 2 1 1
s Sense especificar especialitat Z = = 17 10 7
s Serveis a la comunitat 625 = = 90 23 67
s Serveis de restauraci� 626 = = 9 6 3
s Sistemes electr�nics 524 = = 29 21 8
s Sistemes electr�nics 524 K24 (*)Sistemes electr�nics 1 0 1
s Sistemes electr�nics 524 Y24 (PE)Sistemes electr�nics 1 1 0
s Sistemes electrot�cnics i autom�tics 525 = = 56 46 10
s Sistemes i aplicacions inform�tiques 627 = = 123 19 104
s Sistemes i aplicacions inform�tiques 627 K87 (*)Sistemes i aplicacions inform�tiques 1 0 1
s Sistemes i aplicacions inform�tiques 627 Y87 (PE)Sistemes i aplicacions inform�tiques 1 1 0
s Soldadures 628 = = 8 4 4
s T�cniques del metall 818 = = 1 0 1
s T�cniques i procediments d’imatge i so 629 = = 10 2 8
s Tecnologia TEC = = 521 189 332
s Tecnologia TEC KTC (*)Tecnologia 137 42 95
s Tecnologia TEC YTC (PE)Tecnologia 3 3 0
s Unitat d’educaci� especial UES = = 181 39 142
s Volum 725 = = 3 1 2
s Xin�s 139 = = 2 1 1

Resolució PROVISIONAL d’ajudicacions de destinacions provisionals

Totes les destinacions per SSTT i zones

No ocupen la plaça obtinguda en el Concurs de Trasllats

Destinacions provisionals estiu 09 no inclou opos09 ni p.interí – Departament

ps cs dir pp sup
p 3877 412 3238 13
s 1817 191 1702 85

 

ps sit Confirmació dir Elecció Ofici Of.mun Of.pref Proposta
p cs 2398 485 994
p dir 412
p pp 1267 1383 225 1 362
p sup 7 4 1 1
s cs 943 313 561
s dir 191
s pp 660 547 149 346
s sup 47 26 5 7

Totes les destinacions ordenades:

per municipi i centre – per especialitat i nom

Resolució provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals 15/7/2009 10h

Reclamacions fins dilluns 20 de juliol

– Destinacions provisionals al personal funcionari de carrera (col·lectius a a e).

Professorat d’ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre

Professorat d’ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre


Accés a la sol·licitud

Tot sobre les destinacions provisionals al web d’Educació

MAPA I FITXA DELS CENTRESmapaCT

Mesa Sectorial dimecres 6/5

3- Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d’educació infantil i primària, en centres d’ensenyament secundari, en escoles oficials d’idiomes, en escoles d’art i superiors de disseny, en centres de formació de persones adultes, en serveis educatius i en altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.


Totes les destinacions DEFINITIVES per SSTT i zones

actualitzat 2 d’agost de 2008 19h —

PUBLICADA la Resolució DEFINITIVA 1/8/2008 a les 12h


Dades de les adjudicacions definitives:

llistes ordenades especialitats
opositors/es primària secundària
interins/es primària secundària
llistes ordenades centres
tothom per centres primària secundària

PDFs originals del Departament

ps cs dir in op pp sup total
prim�ria 762 185 210 2.834 395 32 4.418
secund�ria 394 110 1.620 499 533 49 3.205
total 1.156 295 1.830 3.333 928 81 7.623

Estem revisant les dades, en breu us oferirem llistes zones…

Persones que han obtingut dues places

nom sit cesp nomesp nomc coneleof pob
Abad Pi�ero, Maria op 193 Angl�s EOI de Reus Elecci� Reus
pp AN Angl�s IES Salvador Vilaseca Elecci� Reus
Arasa Gisbert, Ma. op 193 Angl�s EOI de Reus Elecci� Reus
pp AN Angl�s IES Joaquin Bau Confirmaci� Tortosa
Fernandez Hernandez, R. op 193 Angl�s EOI d’Amposta Elecci� Amposta
pp AN Angl�s IES Montsi� Confirmaci� Amposta
Orellana Aranda, Ferran op PEF educaci� f�sica CIP La Floresta Elecci� Sant Cugat
sup EF Educaci� f�sica IES de Sabadell Elecci� Sabadell
Puig Rios, Rafel pp 602 Equips electr�nics IES Mil� i Fontanals Elecci� Igualada
pp 602 Equips electr�nics IES Esc.del Treball Ofici Barcelona
Santana Jurado, Nuria cs 625 Serveis a la comunitat IES Montsacopa Proposta Olot
op 508 Intervenci� socio. IES Montsacopa Elecci� Olot

Resolució definitiva d’adjudicacions

Les adjudicacions marcades amb un asterisc (*) corresponen a llocs per a l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l’alumnat.

Consulta dels codis dels centres

Professorat d’ensenyament infantil i primari

Col·lectius

> Càrrecs directius
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Mestres amb destinació provisional
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Mestres en comissió de serveis
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Aspirants que han superat els procediments selectius de 2008
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Mestres interins
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

Professorat d’ensenyaments secundaris

Col·lectius

> Càrrecs directius
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Professorat amb destinació provisional
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Professorat en comissió de serveis
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Aspirants que han superat els procediments selectius de 2008
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Professors interins
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

 

Hi ha un mes de termini per presentar recurs…però és convenient presentar-lo abans del 25 d’agost

Consulta dels codis dels centres

Nota important 170 interins d’infantil de 2 anys han d’anar a nomenaments a finals d’agost:

Per al vostre coneixement us informo que en el DOGC del dia 4 d’agost de
2008 es publicarà una Resolució que modifica la base 2.1.c) de l’Annex 1
de la Resolució EDU/1310/2008 de 24 d’abril (DOGC núm. 5123 de 2.5.2008).

El motiu de la modificació respon a la necessitat de vacants per a
nomenar opositors de 2008 que no tenien destinació per al curs 2008/09
de l’especialitat d’educació infantil i ha afectat a 170 interins

A aquest personal se li ha lliurat una resolució individual per correu
certificat des dels Serveis Territorials i també un e-mail.

Podran obtenir destinació per al curs 2008/09 en els actes públics de
nomenaments de finals d’agost que realitzen els Serveis Territorials


CT. 07 destinacions centre a centre per Zones inclou centre de procedència def. i/o prov.

DESTINACIONS ESTIU 2007


Resolució provisional 08 d’adjudicacions

Consulta totes les destinacions per SSTT i zones

Totes les destinacions mestres per especialitat per centre
Totes les destinacions secundària per especialitat per centre

Els PDF estan disponibles des de les 15:05h, però la consulta per DNI i centre una mica més tard

Resolució provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals

Termini de reclamacions: 16, 17 i 18 de juliol de 2008.

– En la resolució provisional es fan públiques les destinacions provisionals al personal funcionari de carrera dependent del Departament d’Educació (col·lectius a a e)

– Les adjudicacions marcades amb un asterisc (*) corresponen a llocs per a l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats i interessos de l’alumnat

Professorat d’ensenyament infantil i primari

Col·lectius

> Càrrecs directius
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

>Mestres amb destinació provisional
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Mestres en comissió de serveis
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

Professorat d’ensenyaments secundaris

Col·lectius

> Càrrecs directius
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Professorat amb destinació provisional
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

> Professorat en comissió de serveis
Consulta per DNI i/o centre
Llista d’adjudicacions

ps ccss desp dir pp Total
mestres 695 35 166 390 1.286
secund�ria 328 52 98 530 1.008
total 1023 87 264 920 2294

1.286 places adjudicades a mestres

cesp desp dir ccss pp Total
AAP . 1 112 16 129
ADC . . 15 . 15
ALL . 1 1 . 2
AN . 1 2 . 3
CN 1 2 11 . 14
EES 2 9 34 24 69
EF . 1 1 . 2
GE 1 2 11 . 14
INF 8 39 143 110 300
LC . 2 9 . 11
LE . 1 7 . 8
MA . 4 12 . 16
MU . . 1 . 1
PAN 4 13 34 36 87
PEF 2 8 24 32 66
PMU . 3 14 20 37
PRI 17 78 230 147 472
PSI . 1 6 . 7
TEC . . 1 . 1
UEE . . 8 3 11
UES . . 4 . 4
Z . . 15 2 17
Total 35 166 695 390 1286

1.008 places adjudicades a secundària

cesp desp dir ccss pp Total
133 1 . 1 1 3
190 . . . 1 1
192 . 1 1 1 3
193 . . 3 3 6
501 2 1 3 6 12
502 . 1 . . 1
505 . 1 1 . 2
506 . 1 . 1 2
507 . . 2 1 3
508 . . 1 . 1
510 . . 2 . 2
512 2 . 2 2 6
518 . 1 1 . 2
524 . . 1 4 5
525 1 . . . 1
601 . . 2 . 2
602 2 . . 3 5
603 . . 1 . 1
606 1 . 2 3 6
609 1 . . . 1
611 1 . 1 . 2
612 . . . 2 2
618 . . . 2 2
619 . 1 1 . 2
620 . . 3 . 3
622 2 2 4 2 10
625 . . 1 . 1
627 . . 3 . 3
628 2 . . . 2
ADC 1 . 27 31 59
AL . 1 . . 1
AN 2 2 30 34 68
CLA 1 . 3 2 6
CN 3 5 15 22 45
DI 2 1 10 16 29
ECO . 2 8 6 16
EF . 7 10 20 37
FI 2 2 15 20 39
FQ 5 6 21 24 56
FR 2 . 1 8 11
GE 3 11 26 57 97
GR . . 1 1 2
LA . . 1 1 2
LC 1 12 23 63 99
LE 4 2 19 39 64
MA 6 21 17 54 98
MU . 2 11 9 22
PSI . 3 17 47 67
SCS . . 1 . 1
SMA . 1 2 1 4
TEC 5 11 23 28 67
UES . . 2 6 8
Z . . 9 9 18
Total 52 98 328 530 1.008


DESTINACIONS ESTIU 2007

El curs passat es va publicar la resolució provisional el dimarts 17 de juliol de 2007 a les 12:20h, aquest curs està previst que es publiqui dimarts 15 de juliol de 2008 heu de tenir en compte que només hi ha 3 dies per reclamacions…(dimecres, dijous i divendres 18 de juliol)

Del 16 al 21 de juliol de 2008:
Sol·licituds de destinació del col·lectiu de professorat que hagi superat el procés selectiu

Resolució definitiva d’adjudicacions de destinacions provisionals – Publicació: agost de 2008
– Es faran públiques les destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius

Accés a les sol·licituds de destinació

USTEC·STEs 17/6/08: CENTRES CURS 2008-2009

Nomenaments per 2 anys

Professorat que cessa en la destinació provisional el 31.8.2008:

Consulta per DNI

Consulta per centre


Pàgina del Departament amb terminis i normativa

eina
htm pdf

Resum dels terminis

DOGC 2/5: RESOLUCIÓ EDU/1310/2008, de 24 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d’educació infantil i primària, d’ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d’1 de setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

DOGC 2/5: Fotocopia adjudicacions de destinacions

Notes:

b) El professorat afectat per alguns dels supòsits de cessament a 31.8.2008 inclosos en l’apartat 2.1.a), constarà en l’annex de la resolució del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines que es farà pública abans d’iniciar el període de presentació de sol·licituds, a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/educacio.

El professorat que amb posterioritat a la publicació de la resolució esmentada en aquest apartat resulti afectat per algun dels supòsits anteriors rebrà comunicació de la situació de cessament de la destinació a 31.8.2008 per tal que pugui presentar nova sol·licitud de destinació o ser objecte de nova proposta de centre per al curs 2008-2009.

c) Tanmateix, amb la comunicació prèvia a la persona afectada i abans de l’inici del curs 2008-2009, també es podrà donar per finalitzat el nomenament a 31 d’agost de 2008 de personal interí no acollit a les garanties de continuïtat destinat en llocs de treball d’escoles oficials d’idiomes, d’escoles d’art i superiors de disseny o de cicles formatius, quan no hi hagi un nombre de vacants suficient per nomenar el professorat que superi el procés selectiu de 2008 en les especialitats dels llocs de treball abans esmentats.

4. Terminis

El professorat amb destinació provisional per al curs 2008-2009 podrà sol·licitar, amb la justificació documental prèvia, la no-continuïtat en la mateixa destinació, mitjançant escrit presentat als serveis territorials corresponents entre els dies 5 i 7 de maig de 2008. El director dels serveis territorials emetrà el corresponent informe prèviament a la resolució de la sol·licitud.

En els supòsits que s’indiquen a continuació, les direccions podran fer propostes per a la provisió dels llocs següents, durant el termini del 5 al 19 de maig, les quals podran suposar el cessament de professorat destinat en altres centres:

Propostes dels directors que inicien mandat a 1 de juliol de professorat per a l’ocupació d’òrgans unipersonals de govern

Propostes dels directors dels centres que inicien la seva activitat l’1 de setembre de 2008 per a l’ocupació dels llocs previstos en les bases 14.2 i 14.3, apartat a).

Propostes dels directors per ocupar llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat per al període 2008-2012.

El professorat no destinat per al curs 2008-2009 que participi en els procediments que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud tal com es regula a la base 15, a través d’Internet, mitjançant l’accés disponible a la pàgina del Departament d’Educació a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/educacio (seguir itinerari: Oposicions i concursos/Personaldocent/Adjudicacions de destinacions provisionals).

Del 9 al 25 de juny s’obrirà el termini de presentació telemàtica de les sol·licituds de tots els col·lectius de professorat funcionari de carrera i del personal interí.

Del 16 al 21 de juliol s’obrirà el termini de presentació telemàtica de les sol·licituds del professorat que hagi superat el procés selectiu convocat per Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer.

Les propostes de les direccions dels centres docents a què fa referència la base 14 hauran de formalitzar-se mitjançant l’emplenament dels impresos que els seran facilitats pels serveis territorials respectius, tal com es regula en aquella base. El termini de presentació de les propostes de les direccions dels centres als serveis territorials corresponents serà del 9 al 27 de juny de 2008.

5. Publicitat

Les destinacions provisionals que es deixen sense efectes a 31.8.2008 per alguns dels supòsits previstos, seran informats per resolució tal com s’estableix a la base 2.1.b).

Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es faran públiques mitjançant una única resolució provisional i una única resolució definitiva d’adjudicació de destinacions provisionals.

La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2008, amb les llistes corresponents als procediments previ i general només per al professorat funcionari de carrera dels col·lectius relacionats a la base 10 de l’a) a l’e).

La resolució definitiva es farà pública durant el mes d’agost amb les llistes corresponents als procediment previ i general per a tots els col·lectius (funcionaris de carrera, en pràctiques i professorat interí).

Les resolucions del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, provisional i definitiva, d’adjudicació de destinacions es faran públiques als serveis territorials. Les destinacions també es podran consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2008-2009 mitjançant processos d’adjudicació anteriors.


MÉS DEL MATEIX

El dia 16 d’abril el departament d’educació ha presentat a la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari la seva proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions provisionals al personal docent per al curs 2008-09.

La proposta, que manté la línia continuista marcada als últims anys, aprofundeix en els seus aspectes determinants  en una línia de nomenaments basada en la discrecionalitat, sense criteris generals bàsics per a garantir  els principis d’igualtat i mèrit.

Una proposta, que al parer d’USTEC·STEs incompleix l’acord de 25 de juny de 2007 sobre personal interí, en el qual  l’administració s’havia compromès a negociar, en el marc d’un nou decret sobre la borsa de treball, una revisió dels nomenaments a proposta i  també el tema del  el vist plau de les direccions per assegurar la continuïtat al mateix centre. Un fet, que no s’ha produït i que suposa un nou i greu incompliment a afegir a una llista de menys preus envers el professorat i la seva representació democràtica.

Calendari i Terminis (orientatiu)

Publicació al DOGC de la resolució: a primers de maig

Termini per a la presentació de renúncies motivades i raonades documentalment, d’aquell professorat que vulgui renunciar al seu nomenament  per al curs 2008-09, sense concretar en maig

Publicació del llistat del professorat al que se li ha acceptat la renúncia a mantenir el mateix nomenament el curs 2008/09. A  aquest s’afegirà també el professorat que, per altres causes, cessi en el seu nomenament el 31-08-08,   finals de maig a 9 de juny

Termini de presentació de sol·licituds per demanar llocs de treball per al curs 2008-09 entre el 9 i el 25 de juny

Aprovats oposicions que no tenien nomenament fins al 31-08-09, presentaran la seva sol·licitud de llocs de treball entre el 16 i el 21 de juliol

Resolució provisional d’adjudicació de llocs al  professorat funcionari de carrera,  entre  el 8 i el 12 de juliol, disposaran de 3 dies per efectuar reclamacions

Resolució definitiva: possiblement a finals de juliol

Canvis en la nova proposta

Els nomenaments atorgats pel procediment establert per aquesta resolució seran per un curs, 2008/09 i a jornada sencera.

El professorat que, al seu moment, va ser nomenat per dos cursos, 2007/08 i 2008/09, podrà sol·licitar, mitjançant petició raonada i motivada, a la direcció dels SSTT corresponents que li concedeixi la renúncia a continuar a la mateixa destinació  que el curs 2007-08.

Resta pendent de resposta per part del departament si aquesta concessió va acompanyada obligatòriament a la renúncia explícita a continuar acollit al pacte d’estabilitat en el cas del personal interí i a no poder demanar altra comissió de serveis en el cas del personal funcionari amb destinació definitiva.
USTEC·STEs i altres organitzacions hem demanat al departament que el professorat pugui renunciar al seu nomenament actual per al curs 2008/09, sense la coacció i/o el càstig d’haver d’abandonar el pacte d’estabilitat o haver de tornar a la seva destinació definitiva. També hem exigit l’establiment de criteris similars a tots els SSTT de distàncies, durada de viatges, raons de caràcter personal i humanitari…. per concedir la renúncia al nomenament esmentat.

El personal interí acollit al pacte a més a més de les quatre comarques també podrà ser destinat d’ofici a dos serveis territorials a les províncies de Barcelona i Tarragona i a un SSTT a les de Lleida i Girona.

En breu USTEC·STEs publicarà una eina d’informació sindical monogràfica orientativa sobre aquesta resolució i presentarà també una valoració del procediment de provisió de llocs més acurada.

Així mateix coincidint amb la publicació de la resolució al DOGC, USTEC·STEs programarà xerrades informatives  per informar i valorar conjuntament amb el professorat els efectes d’aquesta resolució.


Mesa sectorial dc 16 d’abril: Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent per al curs 2008-2009.

Trobareu tota la informació en aquesta pàgina:

www.sindicat.net/destinacions


Informacions anteriors:

DESTINACIONS ESTIU 2007

Consulta: zona, mun, centre
Prof. interí per especialitat i número: primària – secundària

op07: primària – secundària

CONCURS DE TRASLLATS

CT. destinacions centre a centre per Zones inclou centre de procedència def. i/o prov.

USTEC·STEs 11 d’abril de 2008

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes