Adjudicacions provisionals Curs 2022-2023

RESOLUCIÓ DEFINITIVA (27/06/22)

Consulta els llistats de les adjudicacions d’estiu resolució definitiva pel curs 2022-2023 ( i cursos anteriors)

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d’agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. ​​​

Departament

Accés a la co​​​nsulta (identificador GICAR)
Amb usuari XTEC o temporal
Amb idCAT mòbil

Web del Departament

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL (09/06/22)

Llistats de les adjudicacions provisionals pel curs 2022-2023 ( i cursos anteriors)

Departament

Accés a la consulta amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal
Accés a la consulta amb identificador GICAR
Web del departament


Presentació de reclamacions i desistiments:
Termini per presentar el model de reclamació o la sol·licitud de desistiment fins al 14 de juny del 2022
Accés a l’aplicació de presentació de reclamacions i /o desistiments:
Amb identificador GICAR
Amb usuari XTEC
Amb usuari temporal
AMb idCAT mòbil

Model de reclamació
Sol·licitud de desistiment 

Recomanacions per gestionar reclamacions i desistiments:
És imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.
Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.

 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) 28 de març de 2022

El Departament d’Educació tira pel dret i publica la normativa d’adjudicacions d’estiu sense el tràmit previ de consulta i participació en la mesa sectorial

USTEC-STEs (IAC) denunciem que l’administració educativa en cap moment està mostrant voluntat negociadora real quan tira pel dret i publica una normativa que no només no ha passat per mesa sectorial de manera efectiva, sinó que a més a més, s’hi inclouen canvis que s’estan treballant en la mediació del Departament de Treball.

En aquesta normativa recull l’obligatorietat d’assistir els primers cinc dies del mes de juliol: «Una vegada publicada la resolució definitiva, el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.» El mes de juliol és imprescindible establir-lo com a temps efectiu de formació que com bé sabeu no tenim inclosa dins del nostre horari laboral,  i a més a més que la formació sigui gratuïta i de qualitat.

Per això, ara més que mai, cal que les properes dues convocatòries de vaga tornem a omplir els carrers: el dimarts 29 de març a Barcelona a les 11:30h Jardinets de Gràcia i el dimecres 30 de març des de tots els territoris. 

Per la reversió de les retallades.
Per la millora real de les condicions laborals de docents i laborals.
MOBILITZEM-NOS!

USTEC-STEs (IAC)
Dilluns 28 de març de 2022

 

 


 

Normativa

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

 

 


 

Terminis Previstos  


a) Personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d’abril de 2022

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 19 d’abril al 6 de maig de 2022, prèvia comunicació dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona..

d) Termini de formalització de les propostes de les direccions a l’aplicació PDA: del 10 al 30 de maig de 2022, ambdós inclosos. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l’aplicació.

El personal interí assenyalat a la base 1.1 que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar com a molt tard el 20 de maig de 2022, la sol·licitud de destinació per al curs 2022-2023 segons imprès que li facilitaran els Serveis Territorials del Departament d’Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinacions.

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: publicades el 9 de juny de 2022

Reclamacions: S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació

Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): 3 dies a comptar des de la publicació de la resolució provisional

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: publicades el 27 de juny de 2022 

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2022, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2023, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari/ ària de carrera amb destinació definitiva al lloc de treball o la incorporació d’un funcionari/ària de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

 

 

 


 

Xerrades Informatives

TARRAGONA
Personal funcionarí interí: dimarts 26 d’abril a les 18 h.
Personal funcionari de carrera i en pràctiques: dimarts 5 d’abril a les 18 h.

Sala: https://meet.jit.si/adjudicacionsestiu

 

LLEIDA

Personal funcionarí interí: dimecres 27 d’abril a les 18 h.

Enlllaç: http://meet.jit.si/adjudicacionsestiu

 


 

Participació

Participació obligatòria

  • Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1.9.2022, amb independència de gaudir d’una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.
  • També està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari en pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

  • Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva
  • Professorat interí.

 

Accés a la sol·licitud

Personal interí (del 22 d’abril al 2 de maig de 2022)

Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud:

De dilluns a divendres, de 8 a 23 hores

Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

 

Persones funcionàries (del 29 març al 7 d’abril de 2022)

 


 

Consulta de dades dels centres

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

 


 

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre:

El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2022-2023, amb efectes administratius des de l’1 de setembre de 2022.

 

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

Accés a Portal de centre

Termini de presentació: del 16 al 20 de maig de 2022.

Portal de centre – llocs de treball vacants per àrees territorials

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

 

 


 

Provisió de vacants als serveis educatius
Llocs de treball que resten sense cobrir als serveis educatius pel curs 2022-2023 i que poden sol·licitar-se:

Serveis territorials:

 

 

 


 

Comissió de serveis

Una comissió de serveis és la situació administrativa d’un/a funcionari/a amb destinació definitiva en un centre que està ocupant una plaça provisional en un altre centre.  Se sol·licita de forma voluntaria en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d’estiu).

Es pot sol·licitar comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d’Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d’elecció, sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d’un o més centres

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2022, pels motius següents:

  1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre amb data 30 de juny de 2022.
  2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2022-2023 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
  3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud. Dins el mateix període de presentació de sol·licituds, cal presentar la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies al Servei de Personal Docent per qualsevol mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d’acord amb les circumstàncies acreditades, així com d’altres dades que puguin ser rellevants.

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

Com a norma general, els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats

 

 


 

Presentació sobre les adjudicacions d’estiu 2022

 


 

 

Personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes que el curs 21-22 no presta servei al Departament

Accés al web del Departament

El personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya i el personal funcionari d’altres comunitats autònomes que ja està prestant serveis al Departament el curs actual no han de participar per aquesta modalitat i han de formalitzar la sol·licitud telemàtica pel conjunt de personal funcionari (trobareu l’enllaç a l’apartat anterior).

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes: del 29 de març al 7 d’abril de 2022.

Per emplenar correctament la sol·licitud, consulteu la Resolució amb les instruccions sobre l’adjudicació de les destinacions provisionals que s’ha publicat al DOGC.

Una vegada emplenada i signada degudament la sol·licitud, juntament amb la certificació del nivell C1 de català o equivalent i la resta de documentació indicada, s’ha de presentar mitjançant qualsevol registre públic (presencial o electrònic) i s’ha d’adreçar a l’òrgan següent:

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics
Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines
Servei de Provisió de Llocs Docents
Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona

Podeu presentar la documentació de manera electrònica a través de la petició genèrica

  • Es pot presentar amb signatura electrònica o sense.
  • Cal que especifiqueu a l’assumpte que el destinatari és el Servei de Provisió de Llocs docents.
  • Aquesta aplicació només permet adjuntar dos fitxers, que es poden comprimir en format ZIP.

Un vegada presentada i registrada tota la documentació, juntament amb el segell o rebut de presentació de registre, també s’ha d’enviar, dins del termini del 29 de març al 7 d’abril, a l’adreça csaltresccaa.educacio@gencat.cat. És imprescindible que en la documentació escanejada es pugui visualitzar el segell o rebut de presentació amb la data de registre.

Un vegada valorada la sol·licitud i, en cas que els motius al·legats siguin estimats, participareu en el procés d’adjudicació provisional per la fase d’elecció i per una especialitat ordinària (la d’oposició).

Les resolucions d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 (provisional i definitiva) es faran públiques durant el mes de juny en aquesta pàgina web, però, per tal de conèixer el resultat de la vostra adjudicació, haureu de contactar amb la bústia csaltresccaa.educacio@gencat.cat, ja que no tindreu accés telemàtic.

Sol·licitud de comissió de serveis per al curs 20222023 del personal funcionari del cos de mestres no dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 20222023 del professorat funcionari dels cossos d’ensenyaments secundaris no dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya