CURS 2020-21

Informació sobre el concurs de trasllats del curs 2020-21


CURS 2019-20
En la mesa setorial del dia 19 de novembre es treballarà sobre un proper concurs de traslllats específic per al perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat del cos de mestres a escoles i instituts escola dependents del Departament d’Educació.

 


CURS 2018-19

PDF definitiu Concurs específic TIC curs 2018-2019 DOGC 7996

Informació Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital

CONCURS DE TRASLLATS

PDF definitiu Concurs de trasllats cos de mestres DOGC , nº7995

PDF definitiu Concurs de trasllats cos de secundària  DOGC  nº7995

Actualitzades les fitxes dels centres educatius amb el concurs de trasllats

Enllaç per veure el codi de les diferents especialitats del concurs de trasllats 2018-2019

Informació del Departament:

Informació del MEC:

Cuerpo de Maestros

 • Listados alfabéticos generales (publicados el 23 de mayo de 2019)
 1. Listado de participantes – Letras A – E PDF
 2. Listado de participantes – Letras F- L PDF
 3. Listado de participantes – Letras M – Q PDF
 4. Listado de participantes – Letras R – Z PDF

14-05-2019 Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllatsSECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES.

 1. Listado de participantes – Letras A – E 
 2. Listado de participantes – Letras F- L 
 3. Listado de participantes – Letras M – Q 
 4. Listado de participantes – Letras R – Z 

Inspección educativa

 • Listados alfabéticos generales (publicados el 14 de mayo de 2019)

Listado de participantes – Letras A – Z PDF

 

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

09-04-2019 Publicades les vacants definitives

Primària

RESOLUCIÓ EDU/981/2019, de 9 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Secundària:

RESOLUCIÓ EDU/982/2019, de 9 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

 

20-03-2019 Publicades les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats: PRI

Consulta codi ATRI

Termini per reclamacions i desistiments PRI: del 21 de març al 3 d’abril

Cuerpo de Maestros (MEC)

 •  Listados alfabéticos generales (publicados en la web el 20 de marzo de 2019)
 1. Listado de participantes – Letras A – E 
 2. Listado de participantes – Letras F- L 
 3. Listado de participantes – Letras M – Q 
 4. Listado de participantes – Letras R – Z 

 

12-03-2019 Publicades al BOE les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats: SEC

Consulta codi ATRI

Termini per reclamacions i desistiments SEC: del 13 al 26 de març

Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas:

Consulta MEC:

 • Listados alfabéticos generales (publicados en la web el 12 de marzo de 2019)
 1. Listado de participantes – Letras A – E  PDF
 2. Listado de participantes – Letras F – L  PDF
 3. Listado de participantes – Letras M – Q  PDF
 4. Listado de participantes – Letras R – Z  PDF

Inspección educativa

 • Listado alfabético general (publicado en la web el 12 de marzo de 2019)
 1. Listado de participantes – Letras A – Z  PDF

 

28-02-2019 Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital : Consulta del prebarem i termini d’al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març de 2019.

21-02-2019 Publicades les vacants provisionals:

DOGC:RES EDU/366/2019, de 12 de febrer, vacants provisionals al concurs de trasllats en la Inspecció d’Educació i als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors de disseny.

Model de reclamació vacants provisionals cos secundària i … (versió descarregable)

DOGC: 

RES EDU/367/2019, de 12 de febrer, per la qual es fa pública vacants provisionals al concurs de trasllats a del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Model de reclamació vacants provisionals cos de mestres… (versió descarregable)

TERMINIS curs 18-19:

Publicació de la convocatòria 31 d’octubre

Termini sol·licitud: del 6 al 27 de novembre

Llista d’admesos/es i d’excloses/os amb la puntuació (5 dies hàbils per fer reclamacions i per afegir justificants de mèrits al·legats, si és el cas): entre finals de gener i començament de febrer

Vacants provisionals: finals de febrer o principis de març

Adjudicacions provisionals: del 12 al 20 de març

Vacants definitives: finals d’abril o principis de maig

Adjudicacions definitives: del 14 al 23 de maig

fletxa verda Llistat i mapa de tots els centres per zona educativa

fletxa verda Accés a l’aplicatiu del MECD: PENDENT

mecd

fletxa verda Accés aplicatiu del Departament:

[Incidències. Truca al SAU]

 

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses amb la puntuació al concurs de trasllat de personal docent. Accés a l’aplicatiu. Amb codi ATRI / Amb usuari temporal

Termini per presentar reclamacions: del 31 de gener al 6 de febrer de 2019.

DOGC: 

RES ENS/2502/18, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllatsadreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC: 

RES ENS/2503/18, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllatsadreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Informació per concursar al País Valencià

NORMATIVA ESTATAL:

BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 BOE: 16551 Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

Normativa Guia orientativa de la convocatòria; per tant, per contrastar totes aquestes informacions i qualsevol altra especificitat i casuística, consulteu al DOGC les resolucions de les dues convocatòries (cos de mestres i cos de secundària i inspecció), que previsiblement es publicaran el 31 d’octubre, o truqueu a les seus del nostre sindicat.
La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’1 de setembre de 2019.
Sortiran dues convocatòries: una per al cos de Mestres i l’altra per als cossos d’ensenyament secundari i Inspecció.
Terminis previstos Publicació de la convocatòria al DOGC: 31 d’octubre de 2018.
• Presentació d’instàncies telemàtiques: 6 al 27 de novembre de 2018.
• Llista d’admesos/es i d’excloses/os amb la puntuació: entre finals de gener i començament de febrer.
5 dies hàbils per fer reclamacions i per afegir justificants de mèrits al·legats, si és el cas.
• Vacants provisionals: entre finals de febrer i començament de març.
• Adjudicació provisional: entre el 12 i el 20 de març.
Es podran presentar reclamacions o desistir de la participació en totes o en qualsevol de les fases si s’hi concursa voluntàriament dins el termini de 10 dies hàbils
• Vacants definitives: entre finals d’abril i començament de maig.
• Resolució definitiva del concurs general de trasllats: entre el 14 i el 23 de maig.
Participants Participació forçosa:
Professorat funcionari de carrera SENSE plaça definitiva (per tant, també reingressats/des, suprimits/des, les persones que han perdut el lloc, els i les excedents).
Funcionaris/es en pràctiques: Hi han de participar obligatòriament. L’ordre s’establirà tenint en compte l’any d’oposició i la nota obtinguda. No han d’al·legar ni justificar cap mèrit, ja que se’ls aplica el barem. La presa de possessió de la definitiva obtinguda està condicionada a la superació de la fase de pràctiques.
Participació voluntària: Hi participa el professorat funcionari de carrera que té plaça definitiva, encara que no l’estigui ocupant, i que vol canviar-la. Per obtenir un lloc de treball fora de Catalunya, cal havern’hi obtingut un com a mínim en el darrer concurs de trasllats.
No hi haurà destinació d’ofici excepte si no s’hi participa i s’hi està obligat.
USTEC·STEs ha exigit que surtin el màxim de places vacants al concurs general de trasllats atesa la gran quantitat de professorat funcionari amb destinació provisional. Així mateix, cal tenir en compte que enguany hi participen els nous funcionaris i funcionàries en pràctiques.
També hem exigit que s’adjudiquin la totalitat de les resultes. Aquestes mesures minimitzarien els riscos que comporta el Decret de provisió i perfils, que USTEC·STEs té recorregut davant dels tribunals.
Sol·licitud El professorat que hi participi per qualsevol fase haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet. Tot el procediment s’haurà de fer telemàticament a través del portal ATRI.
A la sol·licitud de participació en el concurs general de trasllats s’hi podran fer 300 peticions de centres i municipis. Cal tenir en compte que si es demana un mateix centre amb dues o més especialitats docents, comptaran tantes peticions com especialitats es demanin.
No sortirà a concurs cap plaça vacant de CFA/AFA (adults), de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), de l’Institut Oriol Martorell o dels serveis educatius; segons el Departament, són llocs de treball específics. Els centres classificats de màxima complexitat, les escoles d’educació especial i les ZER-itinerància s’hauran de demanar amb el codi específic de centre, ja que el codi genèric de municipi no els inclou. Aquests centres es detallen a l’annex 3.
La sol·licitud es considerarà presentada en el moment en què la persona interessada cliqui el botó “enviar”. A partir d’aquest instant podrà disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a l’efecte de registre i les dades relatives a la seva sol·licitud de participació al concurs.
Caldrà confirmar l’al·legació de tots aquells mèrits que ja surtin a l’aplicatiu informàtic, però no s’hauran de justificar. Pel que fa als mèrits que no hi apareguin, s’haurà clicar que no s’està d’acord amb la puntuació del punt corresponent i al·legar-los i justificar-los en el termini de presentació d’instàncies al servei territorial corresponent.
El professorat en pràctiques està obligat a participar en el concurs però no ha de presentar cap mèrit, perquè la seva destinació s’assignarà en funció de l’any de l’oposició i del número d’ordre assolit en el procés selectiu. Així mateix, disposarà d’una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n’ha fet.
La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en la convocatòria, un altre de presentació i al·legació dels mèrits dels apartats que ha de valorar l’Administració, i un de tercer de presentació i al·legació dels mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora.
Tots els requisits exigits en aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 27 de novembre de 2018.
Requisits d’especialitats Els opositors i les opositores de l’any 2007 i posteriors estan obligats a demanar la seva primera destinació definitiva per l’especialitat de l’oposició. Pel que fa als mestres funcionaris de carrera del 2006 i anys anteriors, podran sol·licitar l’especialitat de l’oposició i qualsevol que tinguin reconeguda o habilitada.
Els mestres que ja han obtingut una primera destinació definitiva podran sol·licitar llocs de treball per l’especialitat en què van ingressar al cos o qualsevol altra d’habilitada i/o una altra d’habilitada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre (especialitats de primària).
El professorat definitiu de secundària podrà participar per l’especialitat titular, és a dir, per aquella a partir de la qual ha accedit al cos, i per aquelles que hagi adquirit en els procediments d’adquisició de noves especialitats. Per accedir a llocs de treball d’Inspecció no hi ha requisit d’especialitat.
En cas de poder concursar per més d’una especialitat, s’han de prioritzar a la pàgina habilitada amb aquest objectiu dins l’aplicatiu. També es pot situar al costat de cada codi de centre o municipi; en aquest cas s’estarà demanant el codi només per a aquella especialitat. Si no se situa l’especialitat al costat del codi s’estarà demanant primer el centre o municipi de la primera especialitat i just després els de la següent especialitat abans de passar al codi següent. Per tant, si se sol·licita més d’una especialitat i un codi genèric (sense l’especialitat al costat), s’estarà demanant una petició per especialitat i això pot fer superar el límit de 300 que permet l’aplicatiu.
Llocs de mestres en instituts Els mestres amb destinació definitiva al primer cicle d’ESO podran participar-hi per ocupar altres llocs de treball d’aquest primer cicle; també hi poden participar els mestres ESO en situació d’aula suprimida en l’esmentat primer cicle. Segons l’Administració, en cas que obtinguin una destinació definitiva a educació infantil i primària, perdran el dret a retornar a llocs del primer cicle d’ESO.
Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar per obtenir una plaça en centres d’ensenyament infantil i primari per aquesta o una altra especialitat habilitada.
Places que es poden sol·licitar Les places vacants que surten a concurs són els llocs de treball ordinaris; no hi surten ni les places perfilades ni específiques ni amb requisits addicionals. Es consideren vacants totes les que es produeixen fins a 31 de desembre 2018 i les places que resulten del mateix concurs.
Fases del concurs El concurs tindrà tres fases: dret preferent a centre, dret preferent a localitat o zona i concurs general. Aquestes fases són consecutives i prioritàries. És possible participar en més d’una fase per ordre (es presenta, però, una única sol·licitud).
Dret preferent a centre Podrà participar-hi el professorat que estigui en situació de provisionalitat per supressió de lloc de treball (suprimits).
A més, en els cossos d’ensenyament secundari podrà participar-hi també el personal que hagi adquirit una nova especialitat mitjançant el procediment d’adquisició de noves especialitats, a qui, en tot cas, s’atorgarà un lloc un cop s’hagi adjudicat als suprimits/des en cas de concurrència a la mateixa especialitat.
En cada col·lectiu, l’obtenció de vacant en el cas de concurrència de dues o més persones a un lloc de treball es resoldrà tenint en compte la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits.
El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho a la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.
Dret preferent a municipi o zona Podrà participar-hi, en aquest ordre de prelació, el professorat a qui s’hagi suprimit la plaça, el qual tindrà dret preferent a municipi o zona.
També hi podran participar el professorat destinat a l’Administració que ha perdut el lloc docent, el professorat provinent de l’estranger, el personal que ha guanyat el dret preferent per sentència o recurs i el personal rehabilitat que s’havia jubilat per incapacitat.
Aquests col·lectius només tindran dret preferent al municipi, i l’ordre implica prelació en l’obtenció del dret preferent.
En cas que hi hagi més vacants que persones amb dret preferent, s’obtindrà el lloc de treball en concurrència amb les persones a qui per la fase de concurs correspongui també una vacant. L’obtenció d’un lloc concret es decidirà en funció de la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits.
Si es vol mantenir aquest dret preferent s’ha de participar en aquesta fase. Es pot fer per les especialitats reconegudes que es desitgi i no hi haurà destinacions d’ofici ni a localitat ni a zona. Per tant, només s’atorgaran peticions voluntàries i, si no s’obté destinació, es romandrà en situació de provisionalitat però es mantindrà el dret preferent.
Com que el professorat amb dret preferent està obligat a participar també en la fase del concurs, si obtingués una vacant demanada voluntàriament per aquesta fase fora de la zona per la qual exerceix el dret preferent, continuarà mantenint el dret preferent al municipi o zona.
El professorat que participi en aquesta fase haurà d’indicar-ho en la sol·licitud de participació, emplenant la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona.
 

Fase de concurs general

Podrà participar-hi voluntàriament el professorat que conserva la destinació definitiva. En canvi, estan obligats a participar-hi el personal en situació provisional, el suprimit, el personal en pràctiques i el que reingressi de situacions diverses (suspensió de funcions, provinents de l’Administració, provinents de l’estranger…).
L’obtenció de vacant es resoldrà mitjançant la puntuació obtinguda a partir del barem de mèrits, tenint en compte les vacants definitives publicades i les resultes del mateix concurs. Segons l’Administració, no hi haurà destinacions d’ofici.
Dret de concurrència Tots els cossos docents podran fer ús del DRET DE CONCURRÈNCIA (art. 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre), que permet que diversos funcionaris de carrera amb destinació definitiva es condicionin els uns als altres l’obtenció de destinació en un o diversos centres d’una província determinada. Podrà fer ús d’aquesta modalitat de participació el personal funcionari de carrera d’un mateix cos docent. Entenent que hi ha dos cossos: primària i la resta: FP, EOI, Arts, secundària i catedràtics.
Per exercir aquest dret cal tenir en compte les condicions següents:
• Caldrà incloure centres d’una sola província, la mateixa per a cada grup de concurrència.
• El nombre de persones participants en cada grup serà, com a màxim, de 4.
• En cas que algun dels o les participants no pogués obtenir una plaça, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.
Funcionaris en pràctiques – prioritat La prioritat entre els i les aspirants seleccionats en el procés selectiu, així com els i les aspirants de processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, estarà determinada per l’any d’oposició i per l’ordre en què apareguin en la resolució per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs-oposició convocat, amb l’excepció de les persones seleccionades per la reserva d’aspirants amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre les seleccionades del procediment d’ingrés lliure.
Comissions avaluadores Cos de mestres
Faran la valoració dels mèrits que al·leguin els i les concursants amb relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 2.
Cossos d’inspecció
Valoraran els mèrits que al·leguin els i les concursants pel que fa als apartats 3.1, 3.2 i 4.1 del barem de puntuacions de l’annex 7.
Cossos d’ensenyaments secundaris
Faran la valoració dels mèrits que al·leguin els i les concursants en relació amb els apartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l’annex 8.
Cada comissió estarà formada pels membres següents:
– Un/a president/a.
– Quatre vocals.
On em poden donar la plaça? Únicament als llocs que he demanat. Els codis genèrics s’adjudiquen per ordre de publicació als annexos. No hi ha adjudicació d’ofici, excepte en el cas de les persones que estan obligades a participar-hi i no ho facin. Les destinacions de la resolució definitiva són irrenunciables.
La destinació o plaça definitiva és la plaça o lloc de treball que obtens en el concurs de trasllat. Si es participa obligatòriament no s’hi pot renunciar un cop es publica la resolució definitiva. Si no es vol ocupar aquesta plaça, cal esperar a la petició de destinacions d’estiu per al curs següent per demanar una comissió de servei (CS). En cas que es concedeixi la CS, es pot ocupar aquella plaça però la definitiva continua sent la que s’ha obtingut mitjançant el concurs.
La destinació o plaça és provisional si en el concurs de trasllats NO s’obté destinació definitiva (NO hi ha ofici). En aquest cas s’ha de participar obligatòriament en les destinacions provisionals d’estiu.
En un exercici de transparència i objectivitat, USTEC·STEs ha demanat que es publiquin els criteris de les comissions avaluadores.
BAREM CONCURS DE TRASLLATS (CURS 2018/2019) Tots els mèrits han de tenir complerts o reconeguts a 27 de novembre de 2018.

1. Antiguitat (tots els serveis prestats com a funcionari de carrera)
1.1 Antiguitat al centre
1.1.1 Permanència en la destinació definitiva
1.1.1.1 Pel primer segon any: 2 punts per any (+0,1666 per mes
complet).
1.1.1.2 Tercer any: 4 punts (+0,3333 per mes complet).
1.1.1.3 Quart i següents: 6 punts (+0,500 per mes complet).
1.1.2 Temps en situació de provisionalitat, quan es participi des d’aquesta si
tuació.
1.1.2.1 Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).
1.1.2.2 En el cas del personal que participi des de la seva primera
definitiva, aquest apartat se suma a l’1.1.1.
1.1.3 Serveis en llocs i centres d’especial dificultat.
1.1.3.1 Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).
1.1.3.2 Aquesta puntuació s’afegeix a 1.1.1 i 1.1.2. Ha de ser presèn
cia efectiva al centre d’especial dificultat (consulteu-ne la llis
ta).
1.2 Antiguitat al cos
1.2.1 Serveis en el cos
1.2.1.1 Per cada any: 2 punts (+0,1666 per mes complet).
1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior
1.2.2.1 Per cada any: 1,50 punts (+0,125 per mes complet).
1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior
1.2.3.1 Per cada any: 0,750 punts (+0,0625 per mes complet).

 

Cossos de catedràtics
Pel fet de ser funcionari de carrera del cos de catedràtics d’ES, d’EOI o d’Arts: 5 punts.

Mèrits acadèmics (màxim 10 punts)
3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris (un sol tí
tol per cada subapartat).
3.1.1 Títol de doctor: 5 punts.
3.1.2 Títol universitari oficial de màster (mínim 60 crèdits): 3 punts.
3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma
acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.
3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura
o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris supe
riors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.
3.2 Altres titulacions universitàries (oficials i diferents als requisits d’ingrés)
3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts.
3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts.
3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts.
3.3 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la formació professional específica
(EOI, conservatoris de música i dansa i escoles d’art, FP)
a) Nivell C2 del Consell d’Europa: 4 punts (el nivell de català C2/D es com
puta a l’apartat 6.7).
b) Nivell C1 del Consell d’Europa: 3 punts.
c) Nivell B2 del Consell d’Europa: 2 punts.
d) Nivell B1 del Consell d’Europa: 1 punts.
e) Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior
o d’FP: 2 punts.
f) Títol professional de grau mitjà de música o dansa: 1,5 punts.

Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim de 20 punts i serveis no simultanis
i com a funcionari de carrera)
4.1 Director/a: 4 punts cada any (+0,3333 per mes complet).
4.2 Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs assimilats (consulteu-ne el llistat) :
2,5 punts cada any (+0,2083 per mes complet).
4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues (consulteu-
ne el llistat): 1 punt per any complet (+0,0833 per mes complet). Màxim 5
punts.

Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)
5.1 Formació superada: 0,10 punts cada 10 hores/1 crèdit (màxim 6 punts). Quan
la formació és online o semipresencial es poden computar un màxim 10 hores
per setmana.
5.2 Formació impartida: 0,10 punts cada 3 hores (màxim 3 punts). Un crèdit són
10 hores.
5.3 Adquisició de noves especialitats. Per cada nova especialitat: 1 punt.

Altres mèrits (màxim 15 punts)
6.1 Publicacions (fins a 8 punts)
6.1.1.1 Llibres: de 0,10 a 1 punt.
6.1.1.2 Revistes: de 0,05 a 0,20 punts.
6.2 Premis / participació en projectes d’innovació: 2,5 punts.
6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts.
6.4 Llocs en l’Administració educativa: 1,5 punts (+0,12 per mes complet).
6.5 Membre de tribunal d’oposicions: 0,5.
6.6 Tutor/a de pràctiques de títols oficials: 0,10 punts.
6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general: 4 punts (màxim 5 punts en altres CCAA

NORMATIVA ESTATAL:

BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 


CURS 2016-2017 

fletxa verda Full informatiu d’USTEC del C.T. (2016-2017):

ct

 

agenda

CURS 2016-2017

fletxa verda 5 d’octubre de 2016:

Normativa del C.T. al B.O.E.

linia verda

fletxa verda 27 d’octubre de 2016:

Publicació de la convocatòria al D.O.G.C. (SEC/PRI).

linia verda

fletxa verda Del 8 al 28 de novembre de 2016:

Presentació d’instàncies telemàtiques.

linia verda

fletxa verda Abans del 15 de febrer de 2017:

Vacants provisionals del C.T.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Resolució amb les adjudicacions provisionals del cos d’Inspecció i Secundària.

linia verda

fletxa verdaData per concretar:

Reclamacions i desistiments del cos d’Inspecció i Secundària del C.T.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Resolució amb les adjudicacions provisionals del cos de mestres.

linia verda

fletxa verda Data per concretar:

Reclamacions i desistiments del cos de mestres del C.T.

linia verda

fletxa verda Abans del 6 d’abril de 2017: Vacants definitives del C.T.

linia verda

fletxa verda Mitjans de maig de 2017:

Resolució definitiva del C.T. (no es pot desistir).

linia verda

fletxa verda 1 de setembre de 2017:

Presa de posessió al lloc obtingut al C.T.

linia vermella

 

 

Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat

17/05/2017

Publicada RESOLUCIÓ DEFINITIVA PRIMÀRIA

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

10/05/2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES.

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

INSPECCIÓ

CONSULTA PER DNI

05 / 04 /2017

Publicació vacant definitives: Convertir en definitivves les vacants provisionals amb les variacions publicades als respectius DOGCs:

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

DOGC:

RESOLUCIÓ ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

1. TERMINIS de RECLAMACIÓ I DESISTIMENT:

Tot i que el Departament ha informat que el termini de reclamacions i desistiments acaba el 22/3 (SEC i inspe) i el 29/3 (PRI) la convocatòria publicada pel mateix Departament marcava 10 dies naturals. Per tot això, USTEC·STEs recomana per seguretat jurídica registrar les reclamacions i desisitiments fins el 17/3 (SEC i inspe) i el 24/3 (PRI)

2. Requisit lingüístic de Valencià:

Ja vàrem ésser molt clars amb la manera de concursar al País Valencià, però hi ha moltes incidències en el concurs de trasllat, per no tenir el requisit lingüístic de valencià, la qual cosa no és veritat, per una descordinació entre la Conselleria valenciana i la catalana no es reconeix en tots els casos; que s’ha de fer?

 • Fer reclamació pertinent als SSTT amb el model de reclamació d’aquesta incidència (que podreu trobar a l’espai d’afiliació), aportar el títol de la capacitació lingüística.
 • Fer un correu al mateix temps a stepv@intersindical.org, explicant el que ha passat i adjuntar la reclamació feta més fotocòpia del títol de la capacitació.

3. També hem constatat problemes amb els mèrits en centres d’especial dificultat. Cal que comproveu que realment se us ha comptat la puntuació escaient i si no és el cas reclamar dins els terminis (a l’espai d’afiliació també podreu trobar la sol·licitud de reclamació general del concurs).

14 de març:

LListat amb adjudicació provisional cos de mestres. Accés a l’aplicatiu MEC

Aplicatiu Departament Codi ATRI

Reclamacions i desistiments, segons el Departament, del 15 al 29 de març.

Podeu trobar els impresos a la zona d’afiliació

Llistes estatals:

De la A a la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

7 de Març:

(7/3) Llistat amb adjudicació provisional cossos d’ensenyament secundari i inspecció. Accés a l’aplicatiu

Llistes estatals:

De la A a la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

Inspecció

Desistiments i reclamacions, segons el Departament, del 8 al 22 de març

Podeu trobar els models per al desistiment i/o reclamació a l’espai d’afiliació

14 de febrer:

Publicades les vacants del concurs de Trasllats:

Primària / Secundària, inspecció, EOI i ensenyaments de règim especials

Podeu descarregar-vos els models de reclamació de les vacants a l’espai d’afiliació

PLACES GLOBALS COS DE MESTRES: (2.331)

COS DE MESTRES, PLACES PER SSTT.

st --> SSTT (Servei Territorial):

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l’Ebre

 

VACANTS A SECUNDÀRIA PER SSTT I ESPECIALITAT (3341 places)

linia vermella

31/01/2017 Publicació de la llista provisional de participants amb baremació. Termini per fer reclamacions: de l’1 al 7 de febrer.

Amb codi ATRI

Amb usuari temporal

Impressos per fer les reclamacions

linia vermella

Accés a la sol·licitud: ACCÉS A L’APLICATIU

Convocatòria (a nivell estatal) del Concurs de Trasllats (que recordeu, es fa cada dos anys).

Publicada la normativa pel territori del Ministerio (MEC)

DOGC Normativa primària

DOGC: Normativa secundària, règims especials, EOI, arts i disseny i inspecció

xerrades informatives

full informatiu

Full informatiu d’USTEC del Concurs de Trasllats 2016-2017

barem

barem 16 17 concurs trasllats ensenyament

Requisits procediment per reconèixer activitats de formació permanent

Centres de màxima complexitat:

Aquests centres s’han de demanar de manera específica. Anotant el codi de centre.

SSTT Baix Llobregat

SSTT Barcelona Comarques

SSTT Catalunya Central

SSTT Girona

SSTT Lleida

SSTT Maresme Vallès Oriental

SSTT Tarragona

SSTT Terres de l’Ebre

SSTT Consorci d’Educació

SSTT Vallès Occidental

Dimecres 5 d’octubre de 2016 linia

caixa meses

CONCURS DE TRASLLATS.

Dates:
Publicació al DOGC: 27 d’octubre de 2016.
Sol·licituds: 8 al 28 novembre (inclosos) de 2016.
Vacants provisionals: Abans del 15 de febrer de 2017.
Vacants definitives: Abans del 6 abril de 2017.
Destinacions definitives: Mitjans de maig.

NO HI HA NOVETATS EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE FA DOS ANYS:

Excepte dels títols Universitaris de 1r cicle no es puntuaran aquells que s’hagin convalidat totalment per a l’obtenció d’una titulació superior.

Participants:
Hi ha un total de 5.613 persones que són Propietàries Provisionals i estan obligades a concursar:
3.613 de primària, 1.941 de secundària, 41 d’EOI i 18 de EAPD.

Demandes d’USTEC·STEs:

 • S’ha demanat que surtin el màxim de vacants possibles i que no es “reservin” vacants fora d’aquelles que hagin de ser suprimides.
 • També hem comentat el problema dels punts que donen pel C2 de català que poden puntuar a l’apartat 3.3 i 6.7 –sense duplicar- i hem demanat que mirin de fer-ho de la manera que sigui millor per la persona que hi participa.
 • S’ha plantejat el problema que per segon any consecutiu no surtin places vacants d’adults. El Decret de provisió perfils les va catalogar com a específiques, però el personal definitiu a adults que ha estat suprimit té l’obligació de participar sense opció a demanar adults.
 • Hem demanat que ens facilitin les instruccions de baremació que es donen a les comissions avaluadores, per conèixer els criteris homogenis i poder assessorar correctament les consultes i/o queixes.

caixa normativa

fletxa verda BOE: Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

fletxa verdaDOGC: RESOLUCIÓN ENS/2292/2016, de 11 de octubre, de convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario de carrera del cuerpo de maestros para proveer puestos de trabajo vacantes en escuelas e institutos escuela y los dos primeros cursos de la ESO en institutos e institutos escuela.

fletxa verdaDOGC: RESOLUCIÓN ENS/2293/2016, de 11 de octubre, de convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario de carrera para proveer puestos de trabajo vacantes en la Inspección de Educación, y puestos de trabajo vacantes correspondientes a los cuerpos de enseñanzas secundarias y de régimen especial en los institutos, institutos escuela y secciones, en las escuelas oficiales de idiomas y en las escuelas de arte y superiores de diseño.

INSTRUCCIONS PER LES PERSONES QUE CONCURSEN AL PAÍS VALENCIÀ

 


CURS 2014-2015

 

Dimarts 26 de maig de 2015 linia

Publicades les adjudicacions definitives al cos de mestres:

Departament d’Ensenyament:

Ministerio d’Educación:

Dimarts 12 de maig de 2015 linia

Publicades les adjudicacions definitives Cos de secundària i d’inspecció:

Secundària:

Cos d’inspecció:

Dimarts 14 d’abril de 2015 linia

Publicades les vacants definitives COS DE MESTRES – (PDF) – SECUNDÀRIA – (PDF)

Diumenge 24 de març de 2015 linia

cos mestres

Publicada la resolució amb les adjudicacions provisionals de totes les persones participants al cos de mestres (.pdf):

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-A-E

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-F-L

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-M-Q

fletxa verda PDF MEC 2014-resolucion-provisional-maestros-R-Z

 

Accés a l’aplicatiu del MECD

 

[Incidències amb l’aplicatiu? Truca al SAU]

Accés amb usuari temporal

 

fletxa verda Model de reclamació i /o desistiment Baix Llobregat (espai afiliació)

reclamacions Termini per presentar reclamacions i desistiments segons el Departament: del 25 de març al 7 d’abril de 2015.

linia verda

Divendres 13 de març de 2015 linia

cos inspeccio secundaria

Publicada la resolució amb les adjudicacions provisionals de totes les persones participants a secundària i inspecció (.pdf):

1.- de la A a la E

2.- de la F a la L

3.- de la M a la Q

4.- de la R a la Z

5.- Inspecció

 

Accés a l’aplicatiu del MECD

Accés a l’aplicatiu del Departament (amb codi ATRI)

 

fletxa verda Model de reclamació i /o desistiment Baix Llobregat (espai afiliació)

reclamacions Termini per presentar reclamacions i desistiments segons el Departament: del 14 al 26 de març de 2015.

linia verda

Dijous 12 de març de 2015 linia

Informació Concurs de Trasllats 2014 – 2015

És previst que la resolució provisional del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció es faci pública, juntament amb la resta de comunitats autònomes, al llarg de demà divendres 13 de març. Les llistes es podran consultar al web del Departament.

Únicament les persones que han participat a la convocatòria podran tenir accés a les dades del concurs, a través de l’usuari d’ATRI o de l’usuari temporal que s’hagin creat per a aquesta convocatòria. La consulta es pot fer per participant, centre adjudicat o especialitat ordenada per barem. Les direccions dels centres podran accedir a la consulta per centre. El termini de reclamacions i desistiments, en aquest cas quan la participació sigui voluntària, serà del 14 al 26 de març, ambdós inclosos.

Els models de reclamació els trobareu a la vostra disposició tant al Registre com a la pàgina Web dels nostres Serveis Territorials. L’accés des del Web es fa accedint a través de la ruta següent: Personal Docent, Provisió de personal docent. Si us hi fixeu hi ha dos models: un per a la revisió dels apartats que valora el Servei de Personal Docent i un altre per a la revisió dels apartats que valora la comissió avaluadora. 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment en relació amb aquestes llistes, caldrà que les persones interessades s’adrecin a la Secció de Gestió de Personal Docent, i concretament al Negociat de personal d’ensenyaments secundaris i de règim especial. 

Quant al concurs del cos de mestres, la resolució provisional és prevista per al dimarts 24 de març.

No hi ha cap data oficial per a la publicació de les adjudicacions provisionals. Les dates previstes no s’han complert.

linia verda

Divendres 13 de febrer de 2015 linia

vacants provisionals

Feu clic aquí

Quantificació de les vacants provisionals:

quantificacio vacants

Secundària: Veure quadre de la dreta

linia verda

Dijous 30 d’octubre de 2014** linia

(**: Data de publicació en el DOGC)

caixa normativa

fletxa verda DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

fletxa verda DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

linia verda

Dissabte 4 d’octubre de 2014* linia

(*: Data de publicació en el BOE)

caixa normativa

fletxa BOE: Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Terminis:

fletxa Del día de novembre al 24 de noviembre de 2014, ambdós inclosos.

(Encara que es participi per diferents especialitats, només es presentarà una sol·licitud per cada cos, adreçant-la a l’Administració educativa a la que es pertany.)

linia verda

xerrades informatives

Feu clic aquí.

linia verda

vacants

fletxa Les vacants provisionals es publicaran abans del dia 13 de febrer de 2015.

fletxa Les vacants definitives es publicaran abans del 14 d’abril del 2015.

(Recordeu que no sortirà cap plaça vacant corresponent a CFA/AFA [Adults], ja que segons el Dept. d’Ensenyament són llocs específics.)

linia verda

barem

barem ct

La puntuació corresponent al subapartat 6.7 (4.4 en els cossos de la Inspecció) es publicarà, si s’escau, en les adjudicacions provisional i definitiva, en cas d’obtenir adjudicació en una comunitat autònoma que ho prevegi.

(Els punts de català es sumaran per les places de Catalunya, no els veureu escrits en el total)

fletxa Llistat de centres classificats com de Màxima Dificultat

fletxa Informació important per CAEPs i ZERs

linia verda

full informatiu

Full informatiu d’USTEC del Concurs de Trasllats 2014-2015

 

2012-2013transparentlinia vermella

(Pot ser que alguns enllaços ja no funcionin)

Feu clic aquí

 

2010-2011transparentlinia vermella

(Pot ser que alguns enllaços ja no funcionin)

Feu clic aquí