MESES DE NEGOCIACIÓ 19-20
 

MESA SECTORIAL 26 de juny de 2020. Ajornada a dimarts 30 de juny de 2020).

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 30 de juny de 2020

Hora: 10.00 hores

Ordre del dia:

1.- Condicions inici de curs 2020-2021 (document annex)

2.- Torn obert de paraules

 

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 26 de juny de 2020
Hora: 10.30 hores

Ordre del dia: 

1.-  Condicions inici de curs 2020-2021

2.- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 5 de juny de 2020. Ajornada a dimarts 10 de juny de 2020.

Dia: 10 de juny de 2020

Hora: 10.30 hores

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 5 de juny de 2020

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- Retorn aportacions sindicals dels documents per a l'organització i la gestió dels centres de la DGPPCP

2.- Substitucions, nomenament juliol (a petició part social)

3.- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 21 de maig de 2020

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 21 de maig de 2020

Hora: 12.00 hores

Ordre del dia:

1.- Currículum Formació Professional (documents adjunts)

2.- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 13 de maig de 2020

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 13 de maig de 2020

Hora: 10.00 a 14.00 hores

Ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes següents:

– Acta núm. 01/2020, corresponent a la sessió del dia 30 de gener de 2020 (document enviat anteriorment)

– Acta núm. 03/2020, corresponent a la sessió del dia 1 d'abril de 2020 (document enviat anteriorment)

2.- Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021 (document adjunt).

3.- Resolució de xx de maig de 2020 per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.(el document s'enviarà abans de la reunió)

4.- Resolucions criteris generals i procediment confecció plantilles:

– Resolució de xx de maig de 2020, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2020-2021 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (el document s'enviarà abans de la reunió)

– Resolució de XX de maig de 2020, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2020-2021 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (el document s'enviarà abans de la reunió)

5.- Torn obert de paraules
 

MESA SECTORIAL 4 de maig de 2020 (ajornada sense data)

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 4 de maig de 2020

Hora: 11.30 a 14.00 hores

Ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes següents:

– Acta núm. 01/2020, corresponent a la sessió del dia 30 de gener de 2020 (document adjunt)

– Acta núm. 03/2020, corresponent a la sessió del dia 1 d'abril de 2020 (document adjunt)

2.- Currículum Formació Professional (documents adjunts)

3.- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 20 d'abril de 2020

Data: 20 d’abril de 2019
Horari: 12-14h

Ordre del dia:

1.- Substitucions

2.- Torn obert de paraula

 

MESA SECTORIAL 11 de març de 2020

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 11 de març de 2020

Hora: 11:00

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens (Planta Baixa – Seu del Departament d'Ensenyament – Via Augusta 202-226 – 08021 Barcelona)

Ordre del dia:

Resolució de modificació de la Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020 (document annex).

– Informació relativa al COVID-19 en l'àmbit educatiu.

Resum de la Mesa Sectorial d’Educació sobre el coronavirus SARS-CoV-2

 

MESA TÈCNICA D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 11 de març de 2020

Dia: 11 de març de 2020

Hora: 12.00

Sala: Sala de Plens – Seu Central del Departament d'Educació (Via Augusta 202-226 08021 Barcelona)

Ordre del dia:

1. La reforma curricular dels ensenyaments artístics que s’està presentant en reunions de coordinació de centres.

2.- La situació del professorat d’ESDAP

3.- Previsió de professorat i mestres de tallar d’arts plàstiques i disseny de les diferents especialitat per properes convocatòries d’oposicions.

Prèvia administració fa la proposa d’ajornament de la mesa.

USTEC·STEs (IAC)  i ASPEPC·SPS hi estem d’acord

CCOO i UGT s’hi oposen perquè porten assessors.

S’inicia a les 14 amb hora de finalització a les 14:30h, tenint en compte que caldrà tornar-la a programar.

 

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 26 de febrer de 2020

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació de persones adultes, que es durà a terme el dia 26 de febrer de 2020, a les 11:30 hores a la Sala de Plens del Departament d'Educació (Planta Baixa, Seu del Departament d'Educació– Via Augusta 202-2206 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Actuacions realitzades en la gestió del FSE

2.- Perspectives pels CFA.

3.- Dades situació actual. Càrrecs, dotacions plantilles i provisió (documents annexos)

 

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 13 de febrer de 2020

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació Professional que es durà a terme el dia 13 de febrer de 2020, a les 11:30 hores a la Sala de Plens del Departament d'Educació (Planta Baixa, Seu del Departament d'Educació– Via Augusta 202-2206 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Anàlisi simulació nous criteris cicles formatius-plantilles (document annex).

2.- Distribució curricular pels currículums comuns.

 

MESA SECTORIAL 24 de gener de 2020 (ajornada a 30 de gener)

Hora: 9:30h
Lloc: Sala 0A- Sala de Plens (Planta Baixa – Seu del Departament d'Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

Únic punt de l'ordre del dia:

 1. Recuperació de les condicions laborals: restabliment de l'horari lectiu, reducció de les ràtios, i d'altres condicions laborals. (a petició de les organitzacions sindicals).

 

MESA SECTORIAL 18 de desembre de 2019

Resum

Hora: 11:30
Lloc: Sala de Plens 0A (Planta Baixa – Seu del Departament d'Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta núm. 17/2019 corresponent a la sessió del dia 19 de novembre de 2019. (el document s'enviarà abans de la sessió).

2.- Resolució EDU/x/xxxx, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (document adjunt).

3.- Reglament de la Mesa Sectorial de Negociació del personal funcionari docent d'ensenyament públic no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A petició de l'organització sindical CCOO (document adjunt).

4.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 19 de novembre de 2019

Resum

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0D02  – Al costat de la Sala d'Actes (Seu del Departament d'Educació – Via Augusta 202-2206, 08021 Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes següents:

– Acta núm. 15/2019, corresponent a la sessió del dia 25 de setembre de 2019 (document adjunt)

– Acta núm. 16/2019, corresponent a la sessió del dia 23 d'octubre de 2019 (document adjunt)

2.- Resolució EDU/xx/2019, de xx de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació (document adjunt).

3.- Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat (el document s'enviarà abans de la reunió).

4.- Torn obert de paraules.

 

MESA TÈCNICA 18 de novembre de 2019

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació Professional:

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens (Seu del Departament d'Educació – Via Augusta 202-2206, 08021 Barcelona).

 

MESA SECTORIAL 23 d'octubre de 2019

COMUNICAT MESA SECTORIAL 23 D’OCTUBRE

Hora: 9:00

Sala: 0A Sala de Plens – Seu del Departament d'Educació – Via Augusta 202-226 – Barcelona.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes següents:

– Acta núm. 11/2019 corresponents a les sessions dels dies 12, 13 i 14 de juny de 2019.

– Acta núm. 14/2019 corresponent a la sessió del dia 19 de juliol de 2019 .

2.- Oferta pública d'ocupació.

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 25 de setembre de 2019

Resum

Hora: 11:00

Ordre del dia

1.- Renovació composició de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari.

2.- Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx  de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspecció d’educació i temari (document annex).

3.-Aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, de 24 de juliol de 2019.

4.- Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx  sobre reingrés al servei actiu després excedència per cura de fills i de familiars (document annex).

5.- Torn obert de paraules.


MESES DE NEGOCIACIÓ 18-19

MESA SECTORIAL 8 de juliol de 2019 

Mesa Tècnica de Formació Professional.

Hora: 11.30

Lloc: Sala 4A12 (Planta 4  Sector A – Seu central Departament d’Educació – Via Augusta 202, Barcelona).

MESA SECTORIAL 26 de juny de 2019

Hora: 11:30

Ordre del dia:

 1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 08/2019 corresponent a la sessió del dia 28 de maig de 2019 (el document s’enviarà abans de la sessió).

– Acta núm. 09/2019 corresponent a la sessió del dia 7 de juny de 2019 (el document s’enviarà abans de la sessió).

– Acta núm. 10/2019 corresponent a la sessió del dia 11 de juny de 2019 (el document s’enviarà abans de la sessió).

– Acta núm. 12/2019 corresponent a la sessió del dia 17 de juny de 2019 (document s’enviarà abans de la sessió)

2.- Acord Gov/xxx/2019, de xx de xxxx pel qual s’estableix un component de complement específic de càrrecs al personal docent coordinador/a dels serveis educatius als Serveis Territorials del Departament d’Educació (document annex).

3.- Resolució de xx de xxxx de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball del personal docent per al curs 2019-2020 (el document s’enviarà abans de la sessió).

4.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL 7 de juny de 2019

Hora: 09:30

Lloc: Sala 0A (Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

  Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 14/2018 corresponent a la sessió del dia 5 de desembre de 2018 (document annex)

– Acta núm. 05/2019 corresponent a la sessió del dia 2 de maig de 2019 (document annex)

– Acta núm. 06/2019 corresponent a la sessió del dia 3 de maig de 2019 (document annex).

– Acta núm. 07/2019 corresponent a la sessió del dia 9 de maig de 2019 (document annex)

2.- Proposta Acord Gov/xxx/2019, de xx de xxx de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (document annex).

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 11 de juny de 2019

Dia: 11 de juny de 2019

Hora: 12:15

Lloc: Sala 0A (Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

  Ordre del dia:

  1.- Organització de la Formació Professional

2.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 12  i 13 de juny de 2019

Hora d’inici: 09:00h

Sala: 0A Sala de Plens (Edifici Central  Seu del Departament d’Educació)

 Previsió Ordre del dia dimecres 12 de juny de 2019:

1.-Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. Horari d’inici: 09:00h

2.- Documents relatius a Formació Professional. Horari previst d’inici: 10:00h

3.-Documents relatius a ESO, Batxillerat. Horari previst d’inici: 11:30h.

4.- Documents relatius a Educació Infantil i Primària, i Atenció a la Família i a la Comunitat. Horari previst d’inici: 12:30h

5.- Torn obert de paraules.

Previsió Ordre del dia dijous 13 de juny de 2019:

1.-.Documents relatius a Innovació Recerca i Cultura digital. Horari d’inici: 09:00h

2.- Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals. Horari d’inici: 10:00h.

3.- Altres documents. Horari previst d’inici: 11:30h.

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dimarts 28/05/2019

Hora: 11.00

Lloc: Sala 0D02  (- Planta Baixa – Al costat de la Sala d’Actes – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

  Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 09/2018 corresponent a la sessió del dia 24 d’octubre de 2018 (document annex)

– Acta núm. 10/2018 corresponent a la sessió del dia 7 de novembre de 2018 (document annex)

– Acta núm. 11/2018 corresponent a la sessió del dia 13 de novembre de 2018 (document annex)

– Acta núm. 12/2018 corresponent a la sessió del dia 21 de novembre de 2018 (document annex).

– Acta núm. 13/2018 corresponent a la sessió del dia 23 de novembre de 2018 (document annex).

– Acta núm. 15/2018 corresponent a la sessió del dia 18 de desembre de 2018 (document annex).

– Acta núm. 03/2019 corresponent a la sessió del dia 27 de febrer de 2019 (document annex)

-Acta núm. 04/2019 corresponent a la sessió del dia 15 de març de 2019 (document annex).

 2.- Continuació de la reunió del 10 de maig de 2019 de la Mesa Tècnica de Formació Professional.

 3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Divendres 9/05/2019

Dia: 9 de maig de 2019

Hora: 11.30

Lloc: Sala 0A  (Sala de Plens – Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)  

Ordre del dia: 

1.- Resolució de XX de maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex). 

2.- Resolució de XX maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).  

3.- Torn obert de paraules.

MESA TÈCNICA Divendres 3/05/2019

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació Professional per informar de les novetats.

Dia: 10 de maig de 2019

Hora: 13 hores

Lloc:  Sala 0A – Sala de Plens – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

MESA SECTORIAL Divendres 3/05/2019

Dia: 3 de maig de 2019

Hora: .09.30 a 11.30 h.

Lloc: Sala 0D02 – Al costat de la Sala d’Actes – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 07/2018 corresponent a la sessió del dia 26 de setembre de 2018 (document annex).

– Acta núm. 08/2018 corresponent a la sessió del dia 17 d’octubre de 2018 (document annex).

– Acta núm. 01/2019 corresponent a la sessió del dia 23 de gener de 2019 (document annex).

– Acta núm. 02/2019 corresponent a la sessió del dia 1 de febrer de 2019 (document annex)

2.-Projecte de Decret de l’Institut Obert de Catalunya (document annex).

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dijous 2/05/2019

Hora: 09.30h

Lloc: Sala 0D02 – Al costat de la Sala d’Actes – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona) 

Ordre del dia: 

1.-Recuperació de les condicions laborals: restabliment de l’horari lectiu, reducció de les ràtios, i d’altres condicions laborals. (a petició de les organitzacions sindicals). 

2.- RESOLUCIÓ ENS/XXX/2019, de XX, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (document annex). 

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dimecres 15/03/2019

Hora: 11.00h

Lloc: Sala 0A00– (Sala de Plens-  Departament d’Educació – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

Ordre del dia:

1.- Ordre EDU/xxx/2019, de xxxxxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

2.- Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dimecres 27/02/2019

Ordre del dia:  

1.- Resolució EDU/xx/2019, de xx de xxxx, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.(document annex) Més informació a l'espai d'afiliació.

2.- Torn obert de paraules.

Us comunico que la documentació és d’ús intern i no es pot fer pública ni parcial ni totalment en cap dels formats existents (paper, internet, etc…).

MESA SECTORIAL Divendres 1/02/2019

Dia: 1 de febrer de 2019

Hora: 10.00 

Ordre del dia: 

1.- Proposta de justificació d’absències per motius de salut no incloses en incapacitat temporal sense efectes retributius (document annex)

2.-  Mesa Tècnica estabilitat interins.

3.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL Dimecres 23/01/2019

Ordre del dia: 

1.- Absències per motius de salut.

2.- Resolució ENS/xxxxxx/201x, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació (document annex).

3.- Torn obert de paraules 

MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA Dimarts 15/01/2019

Ordre del dia:

 1. Negociació de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.  
 1. Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dimecres 18/12/2018

Dia: 18 de desembre de 2018

Hora: 11.00 h. 

Ordre del dia: 

1.- Resolució EDU/xxxx/2018 de xx de desembre de 2018, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya (document annex)

2.- Resolució EDU/xxxx/2018, de xx de xxxxx, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent (document annex).

3.- Torn obert de paraules. 

MESA SECTORIAL Dimecres 5/12/2018

Dia: 5 de desembre de 2018

Hora: 11.30 h.

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona) 

Ordre del dia: 

1.- RESOLUCIÓ ENS /2018, de xx de xxx, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats. (document annex)

2.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL Divendres 23/11/2018

Hora:12,30

Continuació de la mesa del dia 21

MESA SECTORIAL Dimecres 21/11/2018

Hora: 09:30 h 

Lloc: Sala 0A  (Sala de Plens Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Oposicions

2.- Absències per motius de salut.

3.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL Dimecres 7/11/2018

Hora: 12h. 

Lloc: Sala 0A  (Sala de Plens Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Propera convocatòria d’oposicions amb concreció d’especialitats (el document s’enviarà abans de la sessió).

2.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL Dimecres 24/10/2018

Hora: 11.30 h.  

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 04/2018 corresponent a la sessió dels dies 13 i 15 de juny de 2018 (document annex).

– Acta núm. 05/2018 corresponent a la sessió del dia 29 juny de 2018 (document annex).

– Acta núm. 06/2018 corresponent a la sessió del dia 4 de juliol de 2018 (document annex).

2.-  Resolució xxx/xxx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

3.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL Dimecres 17/10/2018

Hora: 11.00 h.

Lloc: Sala 0D02 – Sala al costat de la Sala d’Actes – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)  

Ordre del dia:  

1.- Oferta parcial d’ocupació pública 2018 i distribució de places per especialitat el concurs oposició 2018 (document annex). 

2.- Resolucions  de les convocatòries del CONCURS GENERAL DE TRASLLATS:

– Resolució ENS/xx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en practiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (document annex).

– Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superior de disseny (document annex). 

3.- Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (document annex). 

4.- Torn obert de paraules. 

MESA Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Dilluns 8/10/2018

Ordre del dia:

 1.- Proposta de la Comissió de Seguiment de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 18 de setembre de 2018, sobre distribució del 0,2% de la massa salarial.

 2.- Torn obert de paraules.

MESA Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Dimarts 18/09/2018

Ordre del dia:

 1. Negociació de l’increment retributiu per a l’exercici 2018.
 2. Negociació del règim retributiu en la situació d’incapacitat temporal.
 3. Torn obert de paraules

MESES DE NEGOCIACIÓ 17-18

MESA SECTORIAL. Divendres 29/06/2018

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

Dia: 29 de juny de 2018

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 10/2017, corresponent a les sessions del dies 14 i 16 de juny de 2017 (document annex)

– Acta núm. 01/2018, corresponent a la sessió del dia 21 de març de 2018 (document annex)

– Acta núm. 02/2018, corresponent a la sessió del dia 18 d’abril de 2018 (document annex)

– Acta núm. 03/2018, corresponent a la sessió del dia 11 de maig de 2018 (document annex).

2.- Resolució de xx de xxxx de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019 (document annex).

3.- Informació oposicions 2018 (la documentació s’enviarà abans de la reunió).

4.- Acord GOV/xx/2018, de xx de xxxx de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament (document annex).

5.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Divendres 15/06/2018

 Ordre del dia:  

1.- Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals. Horari previst d’inici: 09:00h.

2.- Documents relatius a Educació Infantil i Primària. Horari previst d’inici: 10:00h.

3.- Altres documents. Horari previst d’inici: 11:30h.

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimecres 13/06/2018

Ordre del dia:  

1.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. Horari previst d’inici: 09:00h.

2.- Documents relatius a Formació Professional. Horari previst d’inici: 10:00h.

3.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults. Horari previst d’inici: 12:00h.

4.- Torn obert de paraules.

Dia: 18 d’abril de 2018

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – (Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

 Ordre del dia: 

1.- Recuperació de les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).

2.- Resolució ENS/xx/2018, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL. Dimecres 21/03/2018

Dia: 21 de març de 2018

Hora: 9:30 h.

 Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 09/2017, corresponent a la sessió del dia 7 de juny de 2017 (document annex).

– Acta núm. 13/2017, corresponent a la sessió del dia 6 d’octubre de 2017 (document annex).

– Acta núm. 14/2017, corresponent a la sessió del dia 18 d’octubre de 2017 (document annex).

– Acta núm. 15/2017, corresponent a la sessió del dia 10 de novembre de 2017 (document annex).

 2.- Resolució ENS/xxx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament i el document annex amb les especialitats que es convoquen (els documents s’enviaran abans de la sessió).

 3.- Torn obert de paraules.

MESA TÈCNICA . Dimecres 31/01/2018

Us convoco a la segona sessió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Dia: 28 de febrer de 2018

Hora: 11:30 hores.

MESA TÈCNICA . Dimecres 31/01/2018

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Dia: 31 de gener de 2018

Hora: 11:30 hores.

Lloc: Sala 0A – SALA DE PLENS – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

RESUM

MESA SECTORIAL. Divendres 10/11/2017

Hora: 11:00 h.

Lloc: Sala 0A- Sala de Plens- (  Seu del Departament d’Ensenyament -Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Esborrany de la Resolució de la Convocatòria del concurs oposició 2017 (document annex)

2.- Esborrany resolució convocatòria concurs de mèrits per sel.lecció de direcció de centres educatius

2.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimecres 18/10/2017

1.- Concursos oposició:

2.- Propera convocatòria Novaco.

3.- Torn obert de paraules.

Us comunico que la documentació és d’ús intern i no es pot fer pública ni parcial ni totalment en cap dels formats existents (paper, internet, etc…).

 MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA. Dijous 21/09/2017 

Us convoco a la reunió extraordinària de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc dijous 21 de setembre, a les 16 h, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Sala d’actes, Via Laietana 26)

Ordre del dia:

–    Els empleats públics en relació amb el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, a petició de l’Administració. 

–  Seguiment dels acords signats en data 16 de juny de 2017, en relació a la recuperació de les condicions laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

MESA SECTORIAL. Divendres 6/10/2017

 Dia:  6 d’octubre de 2017

Hora: 11:30 h.

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 11/2017 corresponent a la sessió del dia 28 de juny de 2017 (document annex).

– Acta núm. 12/2017 corresponent a la sessió del dia 20 de juliol de 2017 (document annex).

2.- Concursos oposició:

– Seleccionats d’ingrés lliure al concurs oposició 2016 amb serveis prestats com a interí/substitut (document annex).

– Relació entre plantilla i llocs opositables per cossos i especialitats (Dades a 27.9.2017) (Document annex).

3.- Torn obert de paraules

MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA. Dijous 21/09/2017 

Us convoco a la reunió extraordinària de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc dijous 21 de setembre, a les 16 h, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Sala d’actes, Via Laietana 26)

Ordre del dia:

–    Els empleats públics en relació amb el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, a petició de l’Administració. 

–  Seguiment dels acords signats en data 16 de juny de 2017, en relació a la recuperació de les condicions laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat


Meses 16-17

MESA SECTORIAL. Dijous 20/07/2017 

Dia: 20 de juliol de 2017

Hora: 10:30 hores

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta número 04/2017 corresponent a la sessió del dia 20 de març de 2017 (document annex).

– Acta número 05/2017 corresponent a la sessió del dia 29 de març de 2017 (document annex).

– Acta número 06/2017 corresponent a la sessió del dia 28 d’abril de 2017 (document annex).

– Acta número 07/2017 corresponent a la sessió del dia 2 de maig de 2017 (document annex).

– Acta número 08/2017 corresponent a la sessió del dia 9 de maig de 2017 (document annex).

2.- Informació sobre els indicadors dels centres  de màxima complexitat.

3.- Informació sobre oposicions docents

4.- Torn obert de paraules. 

 MESA SECTORIAL. Dimecres 28/06/2017 

Dia: 28 de juny de 2017

Hora: 11:30 h.

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 17/2016, corresponent a la sessió del dia 14 de desembre de 2016 (document annex).

– Acta núm. 01/2017, corresponent a la sessió del dia 25 de gener de 2017 (document annex).

– Acta núm. 02/2017, corresponent a la sessió del dia 31 de gener de 2017 (document annex).

– Acta núm. 03/2017, corresponent a la sessió del dia 16 de febrer de 2017 (document annex). 

2.- .- Resolució de xx de xxxx de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018 (document annex). 

3.- Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018

 4.- Torn obert de paraules.

Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya Divendres 16 de juny

Ordre del dia:  

1.     Negociació dels criteris generals que hauran de servir de base per a les convocatòries dels processos de consolidació i estabilització previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2017.

2.     Continuació de les negociació de la recuperació de les condicions laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

3.     Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL. Dimecres 14/06/2017 

Ordre del dia:

1.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. Horari previst d’inici: 09:00h.

2.- Documents relatius a Formació Professional. Horari previst d’inici: 10:00h.

3.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults. Horari previst d’inici: 12:00h.

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Divendres 16/06/2017

Ordre del dia:

 1.- Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals. Horari previst d’inici: 09:00h.

2.- Documents relatius a Educació Infantil i Primària. Horari previst d’inici: 10:00h.

3.- Altres documents. Horari previst d’inici: 11:30h.

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimarts 7/06/2017

Dia: dimecres 7 de juny de 2017

Hora: 9.30

Lloc: Sala OA – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.

2.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimarts 9/05/2017

Dia: 9 de maig de 2017

Hora: 09:30

Lloc: Sala 0D02 – (al costat de la sala d’actes) –  Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

 1.- Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, pel qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitari de Catalunya (pendent darrera sessió)

2.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (a petició d’UGT) (pendent darrera sessió).

3.- Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (a petició d’UGT) (pendent darrera sessió).

4.- Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors d’escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (el document s’enviarà abans de la sessió).

5.- Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (el document s’enviarà abans de la sessió).

6.- Resolució de xx de maig de modificació de la resolució de 13 de juliol de 2016 que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017 (document annex).

7.- Informació sobre la sol.licitud de jubilació voluntària.

8.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimarts 2/05/2017

Dia: 2 de maig de 2017

Hora: 12:00

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

 1.- Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2017.

2.-  Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document annex).

3.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (a petició d’UGT).

4.- Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (a petició d’UGT)

5.- Torn obert de paraules

MESA SECTORIAL. Divendres 28/04/2017

Dia: 28 d’abril de 2017

Hora: 9:30

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia: 

1.- Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (el document s’enviarà abans de la reunió).

2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018 (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació (a petició d’UGT).

4.- Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (a petició d’UGT).

5.- Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (a petició d’UGT).

6.- Torn obert de paraules.

CIVE Personal Laboral. Dimecres 26/04/2017

Us convoco a la reunió extraordinària de la CIVE, que tindrà lloc el proper dia 26 d’abril, a les 9h, a la sala d’actes de la Direcció General de Funció Pública (c/ de Rivadeneyra, 6, 2 planta, Barcelona).

  L’ordre del dia de la reunió és el següent:  

1.      Lectura i aprovació de l’acta extraordinària 16

2.      Plantejaments previs a la preparació del pla d’oferta pública del personal laboral dins els límits de les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin (a petició dels sindicats CCOO-UGT-IAC)

3.      Informació sobre l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat per al 2017

4.      Torn obert de paraules  

MESA Tècnica Personal Laboral. Dimecres 26/04/2017

Us convoquem a la reunió de la Mesa Tècnica constituïda en relació amb les condicions de treball dels professionals d’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials que es portarà a terme el dia 26 d’abril de 2017 a les 12.30 hores, a la sala 0D06 de la seu dels Serveis Centrals del departament, per a tractar sobre el procediment i les condicions d’habilitació i/o titulació del personal educador d’educació especial en centres públics. 

MESA Tècnica. Dimecres 26/04/2017

Tal i com es va acordar a la darrera sessió del 19 d’abril de 2017 de la Comissió Tècnica sobre l’aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, us recordo que esteu convocat/da a la tercera sessió de l’esmentada Comissió:

Dia: 26 d’abril de 2017

Hora: 12:00

Lloc: Sala 0D02 (al costat de la sala d’actes) – Planta Baixa – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

MESA Tècnica. Dimarts 19/04/2017

Tal i com es va acordar a la darrera sessió del 4 d’abril de 2017 de la Comissió Tècnica sobre l’aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, us recordo que esteu convocat/da a la segona sessió de l’esmentada Comissió:

Dia: 19 d’abril de 2017

Hora: 16:00

Lloc: Sala 0A- SALA DE PLENS – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA. DILLUNS 10/04/2017

Ordre del dia:  

 1. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2017.
 2. Torn obert de paraules.

MESA Tècnica. Dimarts 04/04/2017

Hora: 9:30 h

Lloc: Sala 0D02 – Planta Baixa (al costat de la Sala d’Actes) – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

1.- Concreció de l'acord de 31 de gener

 • Escoles d’oferta completa amb SEP (document annex) Veure zona afiliació
 • Comparativa entre cursos 16-17 i 17-18 grup d’educació primària  i grups d’educació infantil (document annex) Veure zona afiliació

MESA SECTORIAL. Dimecres 29/03/2017 / RESUM

Dia: 29 de març de 2017

Hora: 9:30 a 13:00 h.

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018. 

2.- Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació:

– RESOLUCIÓ ENS/xx/2017, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació (document annex).

– Ordre ENS/xx/2017, de xx de xxxx, per la qual s’aprova la relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació (document annex). 

3.- Destinacions provisionals interins 2017-2018.

4.- Nomenament substituts juliol 2017. 

5.- Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint Verdaguer.

6.- Possible acord d’abast estatal sobre oferta pública (a petició de FECCOO). 

7.- Torn obert de paraules.

MESA TÈCNICA D'EDUCACIÓ D'ADULTS Dimarts 21/03/2017

Dia: 21 de març de 2017

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Definició ensenyaments i currículum

2.- Adscripció d’ensenyaments a docents per cossos docents

 

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Dimecres 15/03/2017

Ordre del dia: 

1.- Informació  sobre el procés de participació en els documents d’organització i gestió de centres per al curs 2017-2018.

2.- Criteris desdoblaments dels mòduls als cicles formatius:

2.1 Didàctics

2.2 Seguretat

2.3 Nombre d’alumnes

3.- Càrrecs de coordinació i gestió

            3.1 Funcions coordinadors

            3.2 Funcions tutors

MESA SECTORIAL. Dilluns 20/03/2017 (convocada pel 28/02 i pel 08/03)

Hora: 12:00 h

Lloc: Sala 0A – SALA PLENS – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

 • Acta núm. 15/2016 corresponent a la sessió del dia 5 d’octubre de 2016 (document annex)
 • Acta núm. 16/2016 corresponent a la sessió del dia 23 de novembre de 2016 (document annex).

2.- Segona sessió sobre el Decret 201x, xx de xxxx, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL. Dimecres 16/02/2017

Dia: 16 de febrer de 2017

Hora: de 9 a 11:00 h.

Lloc: Sala 0A – Sala de Plens – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

 1.- Decret/201X, XX  XXX, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu  inclusiu (document annex)

2.- Torn obert de paraules.

 El projecte del Decret esta en fase d'informació pública i tota la documentació la podeu trobar en el link següent: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions-tramit/projectes-decret/datencioeducativa/

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Dimarts 15/02/2017

Senyor/a

Us convoco a la segona sessió de la Mesa Tècnica de Formació Professional

Dia: 15 de febrer de 2017

Hora: de 10 a 12 h.

Lloc: Sala 0A- SALA PLENS –  Edifici Central – Seu Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del Dia:

1.- Formació del professorat:

·       Formació Professorat de Formació Professional.

·       Formació estades en empreses.

·       Formació estades a l’estranger.

2.- Accés a la borsa de treball i impartició d’ensenyaments de Formació Professional:

·       Formació pedagògica i didàctica equivalent al títol oficial de màster de formació del professorat.

·       Proves de capacitació.

·       Habilitacions.

·       Reconeixement de serveis prestats per docents que imparteixen PFI-PTT-PQPIs

MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Dijous 2/02/2017

Us convoco a la reunió de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc dijous 2 de febrer, a les 12h, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Sepúlveda, 148-150).

Ordre del dia:  

 1. Avaluació de l'estat de les negociacions de les matèries contingudes en el punt 2 de l'Acord de 9 de juny de 2016.
 2. Torn obert de paraules.
   

MESA SECTORIAL. Dimarts 31/01/2017

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

Dia: 31 de gener de 2017

Hora: 16:00

Lloc: Sala 0A- Plens – Edifici Central – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona). 

Ordre del dia: 

1.- Signatura de l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari per al curs escolar 2017-2017. 

MESA SECTORIAL. Dimecres 25/01/2017

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

Dia: 25 de gener de 2017

Hora: 09:30

Lloc: Sala 0A- PLENS- Edifici Central – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

 1.- Condicions laborals

2.- Torn obert de paraules

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Dimarts 10/01/2017

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació Professional

Dia: 10 de gener de 2017

Hora: 10.30 a 12.00

Lloc: Sala 0A- SALA PLENS –  Edifici Central – Seu Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del Dia:

1.- Formació del professorat:

·        Formació Professorat de Formació Professional.

·        Formació estades en empreses.

·        Formació estades a l’estranger.

2.- Accés a la borsa de treball i impartició d’ensenyaments de Formació Professional:

·        Formació pedagògica i didàctica equivalent al títol oficial de màster de formació del professorat.

·        Proves de capacitació.

·        Habilitacions.

·        Reconeixement de serveis prestats per docents que imparteixen PFI-PTT-PQPIs

MESA SECTORIAL. Dimecres 14/12/2016

Ordre del dia: 

1.- Condicions laborals (pressupost 2017)

2.- Torn obert de paraules

Nova convocatòria

S'hi han afegit dos punts més a petició del Departament:

1.- Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de requisits de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament a partir del curs 2016-2017 (el document s’enviarà abans de la reunió).

2.- Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents el Departament d’Ensenyament (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Condicions laborals (pressupost 2017)

4.- Torn obert de paraules.

**** Davant d'aquest canvi el sindicat ha demanat que el primer punt en l'ordre del dia sigui el de Condicions laborals.

MESA SECTORIAL. Dimecres 23/11/2016

Ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

 • Acta núm. 05/2016 corresponent a la sessió del dia 16 de març de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 06/2016 corresponent a la sessió del dia 27 de març de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 07/2016 corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 08/2016 corresponent a la sessió del dia 10 de maig de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 09/2016 corresponent a la sessió del dia 13 de maig de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 10/2016 corresponent a la sessió del dia 1 de juny de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 11/2016 corresponent a la sessió del dia 13 de juny de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 12/2016 corresponent a la sessió del dia 15 de juny de 2016 (document annex).
 • Acta núm. 14/2016 corresponent a la sessió del dia 29 de juny de 2016 (document annex).

2.- Constitució d’una Mesa Tècnica del personal adscrits a centres i aules de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament.

3.- Borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

4.- Resolució ENS/xxx/2017, de xx de 2016, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

5.- Condicions laborals (pressupost 2017). A petició de les organitzacions sindicals.

6.- Torn obert de paraules.

MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Dijous 17/11/2016

Ordre del dia:  

1.     Aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.     Continuació de la negociació de l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

3.     Continuació de la negociació de l’avantprojecte de Llei de mesures per al 2017.

4.     Torn obert de paraules.

MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Dimecres 19/10/2016

Ordre del dia: 

1.     Aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.     Constitució dels grups de treball derivats de l’Acord de 9 de juny de 2016.

3.     Negociació de l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

4.     Negociació de l’avantprojecte de Llei de mesures per al 2017.

5.     Torn obert de paraules.

Resum:

Mesa General:
Respecte al pla d'igualtat entre homes i dones, s' ajorna ja que el document final ha arribat aquest matí  (jo ni lo he vist).
Constitució de grups: 
1.- Es parlarà de IT, FAS, productivitat (inclós estadis) i pagues 13 i 14.
2.- Es parlarà de Borses de treball (condicions comunes respectant particularitats), oferta d'ocupació i reducció de temporalitat i taxa de reposició màxima que permeti la legislació actual.

No volen parlar de les 30 hores de sanitat ni dels majors de 55 d'ensenyament ni de Substitucions. Intervencions nostres exigint-ho. Res de res.
Respecte a la oferta pública diuen que la gent no escolta ni sap llegir, són convocatòria de places, no creació. Noves només són 500 de mossos i 150 de bombers.
Negociació de pressupostos i mesures 2017, ens convocarán a una nova mesa per ara ni documentació ni res de res. Ens avança que han de disminuir enguany 390 milions calculat amb un objectiu de déficit del 0,5%. 
De cares al 2017 per tant, no hi ha credit per el FAS, ni per productivitat. Increment retributiu res excepte que ho doni  l'Estat.  Treuen la excedencia voluntària amb reserva de lloc dels tres anys. Podrán allargar vida laboral les majors de 65 anys

Intervencions nostra que podríem tenir més ingresos si modifiquen la part variable del IRPF i l'impost de succesions. Ni cas, van a lo suyo.
Paga extra 2012:
2016 el 20,77, 2017 el 34,42, 2018 el 20,77. Això suposa que el 2017 serán 232 milions.
Sentència interins. No tenen competència, és del estat. No és d'aplicació directa. La ministra ha fetgrup de treball que farà una proposta de com s' ha de resoldra i que no és veritat que a Catalunya afecti a 46.000 persones.

Intervencions en el sentit que encara que no sigui d'aplicació directa hi han directives europeesque si que ho són. S' ho pasen pel forro i que aviat tindrem normativa estatal.
Davant que al any vinent no ho ha crèdit pressupostari per a res, que negociarem de recuperació de retallades?  Que es formarán les grups de treball i ja veurem. 
El dimarts comencen els grups. Dos persones per sindicat.

Tampoc han volgut parlar de substitucions.

 

 MESA SECTORIAL. Dimecres 5/10/2016

Ordre del dia:

1.-  RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (document annex). 

2.- RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny (document annex).

3.- RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament (document annex) i el document annex amb les especialitats que es convoquen (document annex).

4.- A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes:

– Gestió dels Fons Socials Europeus.
– Revisió de l’acord de 2006.
– Revisió de l’oferta educativa. 

5.- Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.

6.- Torn obert de paraules.

Resum


 meses 15 16

 fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 29/06/2016

Ordre del dia:

1.- A petició de les organitzacions sindicals:

– L’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.

– Les substitucions de tot el personal des del 1r dia i des de l’1 de setembre.

– La retirada del nou sistema de selecció de substitucions i de la definició de perfils de llocs de treball específics.

– La reducció de jornada lectiva dels majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut.

– Les condicions que permeten mantenir i millorar la qualitat dels centres educatius com, així mateix, les condicions laborals dels seus professionals anteriors a les retallades (hores de coordinació i desdoblaments, disminució de ràtios, pagues extres perdudes, estabilitat del personal interí, horari fix de secundària i el retorn al cobrament del primer estadi als 6 anys).

2.- Torn obert de paraules.

linia verda

 fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 15/06/2016

Ordre del dia:

1.- Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i seguretat i salut. Horari previst de 09:00 a 10:00 h.

2.- .- Documents relatius a Infantil i Primària. Horari previst de 10:00 a 11:0 h.

3.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. Horari previst de 11:00 a 11:45 h.

4.- Documents relatius a Formació Professional. Horari previst de 11:45 a 12:30 h.

5.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults. Horari previst de 12:30 a 13:30 h.

6.- Altres documents. Horari previst de 13:30 a 14:30 h .

7.- Torn obert de paraules.

Documents:

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària.

–       Títols propis: CFGM d’animació en circ i CFGS en tècniques d’actuació teatral.

–       Salut escolar en els centres educatius.

–       Organització del temps escolar.

–       Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER.

–       Personal docent.

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dilluns 13/06/2016

Ordre del dia:

1.- A petició de les organitzacions sindicals:

 – L’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.

– Les substitucions de tot el personal des del 1r dia i des de l’1 de setembre.

– La retirada del nou sistema de selecció de substitucions i de la definició de perfils de llocs de treball específics.

– La reducció de jornada lectiva dels majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut.

– Les condicions que permeten mantenir i millorar la qualitat dels centres educatius com, així mateix, les condicions laborals dels seus professionals anteriors a les retallades (hores de coordinació i desdoblaments, disminució de ràtios, pagues extres perdudes, estabilitat del personal interí, horari fix de secundària i el retorn al cobrament del primer estadi als 6 anys).

 2.- Segona sessió sobre la Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

 3.- Resolució de xx de xxxx de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017 (document annex).

 4.- Redefinició dels criteris de plantilles del professorat per al curs 2016-2017

 5.- Torn obert de paraules.

linia verda

Mesa Tècnica sobre Formació Professional. Divendres 10/06/2016

–       Calendari escolar (33 setmanes quan són 35 setmanes lectives).

–       Millorar pràctiques en Alternança i en Formació Dual.

–       Regular les bases de les relacions Escola-Empresa en l’àmbit de la FP Dual.

–       Facilitar i oferir formació/pràctiques en empreses i sortides a l’estranger del professorat (es fa convocatòria anual amb i sense substitucions).

–       Revisar les ràtios i desdoblaments dels cicles.

–       Revisar les funcions i condicions del coordinador d’FP.

–       Revisar les funcions i condicions dels tutors (de grup i de pràctiques)

–       Revisar els càrrecs de direcció i coordinació, diferenciant-los dels de secundària.

–       Revisar plantilles en funció de les característiques dels centres, especialitats i ensenyaments.

–       Equiparació al PT/PS.

–       Regular el reconeixement de serveis prestats per docents que imparteixen PFI-PTT-PQPIs i proves d’accés, CAS.

–       Regular la situació laboral del professorat especialista.

–       Regular les proves de capacitació i obertura de borsa més dinàmica.

–       Facilitar els requisits d’accés al curs de Formació Pedagògica Didàctica, en relació a l’exigència de tenir el nivell Ba.

–       Anàlisi, revisió i actualització, si s’escau, de l’acord d’FP.

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 01/06/2016

(Més informació a l'espai d'afiliació)

Informació/valoració punt d'oposicions

 Ordre del dia:

 1.- RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).

2.- RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).

3.- RESOLUCIÓ de xx de xxxxx de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. (el document s’enviarà abans de la reunió).

4.- Resolució ENS/xx/2012, d xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent (document annex).

5.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Divendres 13/05/2016

Us  trameto, adjunt, el document corresponent al punt núm. 1 de l’ordre del dia de la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari del proper dia 13 de maig de 2016.

1.- Proposta d’acord de govern GOV/xxx/2016, de xx de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament (document annex).

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dimarts 10/05/2016

Ordre del dia:

1.- Proposta d’acord de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament

2.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dijous 5/05/2016

Ordre del dia:

1.- Resolució de xxxxxxx, per la qual es publica la definició de la Competència digital docent de Catalunya (document annex).

2.- Resolució ENS/xxx/2016, de xx de xxxx, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017 (document annex ).

3.- Propostes d’iniciatives relatives al personal docent i a les plantilles dels centres públics per al curs 2016-2017.

4.- Torn obert de paraules. 

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 27/04/2016

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

. Acta núm. 03/2016 corresponent a la sessió del dia 10 de febrer de 2016 (document annex).

. Acta núm. 04/2016 corresponent a la sessió del dia 9 de març de 2016 (document annex).

2.- Informació sobre el procediment de recollida d’aportacions per als documents per a l’organització i gestió dels centres, curs 2016-2017.

3.- Resolució ENS/xx/2016, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (document annex).

4.- Torn obert de paraules.

linia verda

 fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 16/03/2016

Ordre del dia:

  1.- Perfils professionals de llocs específics i acreditació del professorat:

–    Resolució dl director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i programes d’innovació educativa a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics per part del professorat per al curs 2016-2017 (document annex).

–      RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, que determina els perfils professionals de llocs de treball específics en centres educatius públics de Catalunya a partir del curs 2016-2017 i regula el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional per ocupar-los, adreçat al professorat funcionari i interí dels diferents cossos docents (document annex).

  2.- Torn obert de paraules.

linia verda

 fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 9/03/2016

Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2016, corresponent a la sessió del dia 28 de gener de 2016 (document annex).

2.- Anàlisi de la prova pilot al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, pel que fa al procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacant o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics.

3.- Resolució XXXX, per la qual s’amplia el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials XXXXX. (document annex).

4.- Ordre ENS/xxx/2016, per la qual s’estableix el calendari del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document annex).

5.- Torn obert de paraules.

linia verda

 fletxa MESA SECTORIAL. Dimecres 10/02/2016

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes següents:

Acta núm. 10/2015 corresponent a la sessió del dia 21 de desembre de 2015 (document annex)
Acta núm. 01/2016 corresponent a la sessió del dia 21 de gener de 2016 (el document s’enviarà abans de la reunió).

2.-Formació Professional (a petició de FECCOO):

Resolució de Plantilles 2015-2016
Ràtios i desdoblaments
Equiparació salarial PT/PS
Situació laboral del Professorat especialista
Formació del professorat
Càrrecs de direcció i coordinació
Requisits de formació pedagògica
Formació en centres de treball: exercici de les tutories
Alternança simple i en formació dual
Requisits per impartir docència
Efectes laborals de la nova regulació dels Ensenyaments Artístics i de Disseny
Anàlisi, revisió i actualització, si s’escau, de l’acord d’FP
Condicions laborals del professorat d’ensenyaments a distància

3.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

 fletxa MESA SECTORIAL. Dijous 28/01/2016

Ordre del dia:

1.- Ordre ENS/xxx/2016, de xx de xxxxx, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (document annex).

2.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dilluns 21/01/2016

Ordre del dia:

1.- Resolució ENS/xxxx/2016, de xxxxxxxxxxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

2.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa MESA SECTORIAL. Dilluns 21/12/2015

(Informació d'USTEC a : ÚLTIMES NOVETATS EN DIFERENTS NORMATIVES)

 Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta número 09/2015 corresponent a la sessió del dia 21 d’octubre de 2015 (document annex).

 2.- Resolució de xx de desembre de 2015, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016. (El document s’enviarà abans de la reunió)

 3.- Resolució ENS/ xxx   /2015 de XX de XXXX de 2015 de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011

 4.- Resolució ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament

 5.-  Modificacions EBEP: articles 49.f), 50, 89.1) i DA 16 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,  (a proposta de l’organització sindical FECCOO).

 6.- Torn obert de paraules.

linia verda

 fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Divendres 20/11/2015

Ordre del dia:

 Continuació de les reunions de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de  l'Administració de la Generalitat de Catalunya dels passats 6 i 13 de novembre de 2015.

linia verda

fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Divendres 06/11/2015

Ordre del dia:

1.    Aplicació de les mesures recollides al RDL 10/2015, d’11 de setembre, pel qual s’adopten mesures que afecten permisos i recuperació de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, a petició d’UGT, CCOO i IAC.

 2.    Recuperació de la totalitat de la paga 2012 en els exercicis 2015 i 2016 

3.    L’abandonament de la pretensió d’aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, que adequava les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, que limitava la seva aplicació a l’any pressupostari i en conseqüència deixar sense efecte l’Acord de Govern 33/2015. 

4.    Restabliment dels dies d’assumptes propis i vacances per raons d’antiguitat al personal funcionari, laboral i estatutari de la Generalitat. Així com la recuperació dels dies d’assumptes propis específics de Catalunya. 

5.    Recuperació del FAS i la resta de mesures socials complementàries. 

6.    Recuperació dels complements de productivitat, DPO, trams docents o equivalents. 

7.    Establiment d’un calendari per la recuperació de les pagues 2013 i 2014. 

8.    Millora del sistema de complementació en determinats supòsits d’IT i substitució des del primer dia. 

9.    Recuperació de la complementació per reducció de jornada el primer any de vida de nadó. 

10. Oferta d’ocupació pública 2015 

11. Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 21/10/2015

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

            – Acta núm. 07/2015 corresponent a la sessió del 9 de juny de 2015 (document annex).

            – Acta núm. 08/2015 corresponent a la sessió del 17 de juny de 2015 (document annex).

2.- Renovació composició  de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari.

3.- Informació sobre el màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació Professional.

4.- Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al curs 2015-2016.

5.- Torn obert de paraules.

Informació sobre les adjudicacions d'estiu del Departament

Resum

linia vermella

arxius meses

Recordeu que podreu trobar més detalls sobre les meses de negociació en l'espai de l'afiliació

meses 14 15 Meses 14-15

meses 13 14 Meses 13-14

meses 12 13 Meses 12-13

meses Meses 11-12

meses 10 11 Meses 10-11

meses 9 10 Meses 09-10

meses 8 9 Meses 08-09

MESES 7 8 Meses 07-08

meses 6 7 Meses 06-07