Nomenaments telemàtics del personal docent

Informació sobre els nomenaments telemàtics

Informació per al curs 2023-2024
 • A partir de l’1 de setembre de 2023, els nomenaments telemàtics del personal docent són ordinaris.
 • Abans de l’inici del període lectiu es fan dos actes de nomenaments telemàtics del personal docent: el divendres 1 de setembre i el dilluns 4 de setembre.
 • A partir del 6 de setembre, en què s’inicia el període lectiu, els nomenaments telemàtics del personal docent es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l’apartat “Dies d’adjudicació i franja horària” del web dels serveis territorials corresponents.

Què cal fer?

Per conèixer el resultat de l’adjudicació dels nomenaments telemàtics del personal docent cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació).

Podeu consultar els NOMENAMENTS (telemàtics, difícil cobertura, urgència, etc.) de tots els Servei Territorial i utilitzar diversos filtres a la nostra app.

Dins de la franja horària de connexió que s’estableix a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió dins de cada servei territorial, la persona que té assignada una vacant o substitució, ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació.

Funcionament de l'adjudicació de places

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places dels nomenaments telemàtics del personal docent es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació dels nomenaments telemàtics del personal docent, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones podran rebre un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Primera vacant o substitució

Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada en els nomenaments telemàtics del personal docent, s’ha de lliurar la credencial a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball, juntament amb els documents següents:

 1. Còpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social, si no heu treballat abans, o número d’afiliació si heu treballat anteriorment). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Si heu treballat abans, podeu presentar qualsevol document relacionat on consti el número d’afiliació (nòmina, vida laboral, etc.)
 2. Full de dades bancàries.

Paral·lelament, s’ha d’enviar o presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, indicant a l’assumpte que es tracta de documentació per al primer nomenament, la documentació següent:

 1. Còpia del DNI o NIE.
 2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents (no es necessari presentar-la en el cas de les persones que han accedit a la borsa en la darrera convocatòria).
 3. Comunicació de dades familiars i personals a efectes de càlcul de la retenció a compte de l’IRPF, document de l’IRPF.
 4. Declaració jurada o promesa de no estar afectat/da pel règim d’incompatibilitats, o bé sol·licitud de compatibilitat juntament amb la documentació justificativa
 5. Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració publica.

Aquests documents s’han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Aquesta documentació la podeu enviar per registre electrònic o bé presentar-la per registre presencial. En cas d’enviar-la per registre electrònic (petició genèrica), heu d’indicar l’assumpte que és documentació per al primer nomenament, i heu d’enviar també la Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu “Educació” i després “Registre Administratiu”).

Finalització de la vacant o substitució

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el proper procés d’adjudicació.

 

Informació sobre l’aplicació

Instruccions de l'aplicació

La següent aplicació permet consultar el llistat de nomenaments telemàtics del personal docent dels darrers cursos. Podreu filtrar per diferents criteris:

 • Ordenar els registres dels nomenaments telemàtics del personal docent de forma ascendent o descendent clicant al títol de la columna.
 • Filtrar les dades dels nomenaments telemàtics del personal docent escrivint en el camp superior de cada columna el criteri (codi especialitat, centre, etc.) o bé seleccionant l’element del llistat. Per eliminar el filtre esborreu el contingut del camp.
 • Podeu veure els nomenaments telemàtics del personal docent deserts clicant al botó “Veure les NO adjudicades”
 • Podeu definir un rang de dates dels nomenaments telemàtics del personal docent a veure indicant-les a data inicial: i data final:
 • Per defecte l’aplicació de nomenaments telemàtics del personal docent només mostra el curs actual, podeu canviar-ho des del desplegable Curs

Exempció de responsabilitat: aquestes dades són merament orientatives i poden contenir errors. Les úniques fonts vàlides per determinar els nomenaments telemàtics del personal docent són les que podeu consultar al Departament d’Educació.