NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la seva experiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial, la direcció del centre pot formalitzar proposta de professorat que el curs 2019-2020 ha exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre. En cas contrari, la direcció del centre, per poder formalitzar proposta sobre un nou docent, ha d'aplicar prèviament el procediment específic de la base següent.

En tots els casos, continuïtat o nova proposta, en el cas que el docent sigui interí ha de tenir acreditats 12 mesos de serveis.

 

PROCEDIMENT ESPECÍFIC AMB REQUISIT D'ENTREVISTA

Aquest procediment específic l'empraran les direccions per formular proposta de destinació per a llocs específics amb perfil professional i per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d'educació especial, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2019-2020 un mínim de 4 mesos.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per a un màxim de quatre centres.

Les direccions dels centres han de custodiar durant el curs una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base, així com la motivació de la selecció del candidat, signada per totes les persones que participen en el procés de selecció.

 

SOL·LICITUD

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 15 de juny de 2020

Les mesures excepcionals que s'adoptin en relació a la gestió de la pandèmia generada per la COVID-19 poden afectar la tramitació del procediment que regula les adjudicacions provisionals. En conseqüència, aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com a distància, sempre que, en aquest cas, s'asseguri per mitjans electrònics la identitat de les unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la interactivitat i intercomunicació. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids l'e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. En qualsevol cas, hauran de respectar les directrius que s'estableixin en relació a l'estat d'alarma i la crisi sanitària.

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

 

TERMINIS A TENIR EN COMPTE

  • Publicació de llocs per entrevista: 10 de juny de 2020

  • Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020 (El professorat interessat podrà fer un correu amb un escrit segons model normalitzat on es manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista (màxim de 4 centres).

  • Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020

  • Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

VACANTS OFERTADES EN ELS DIFERENTS TERRITORIS SUBJECTES A ENTREVISTA

Es podrà consultar a partir del 10 de juny de 2020:
Consorci / Barcelona Comarques / Girona / Catalunya Central / Baix llobregat / Maresme Vallès Oriental / Vallès Occidental / Lleida / Tarragona / Terres de l'Ebre

Informació del Web del Departament d'Educació