Nòmina/jornades

NÒMINA: el Departament no envia les nòmines a casa. Cal consultar-les cada mes al portal ATRI. No n'hi ha prou amb l'ingrés al banc, cal visualitzar cada mes la nòmina, entendre-la i comparar-la amb altres mesos per comprovar que ens paguen el que és correcte. Si no ens ho paguen, hem de reclamar.

Taules retributives: són públiques i les podeu consultar.

JORNADES INFERIORS A LA SENCERA: per tal de substituir algun titular que no fa la seva jornada sencera, el Departament d'Ensenyament contracta docents de la Borsa amb 3 tipus de  jornades inferiors a la sencera: un terç 0,33, mitja 0,5 i les seves combinacions 0,66 (dues 0,33) i 0,83 (una 0,33 i una 0,5).

Es cobra i es treballa en proporció a la jornada i aquí en podeu consultar les taules.

Substituir un càrrec DÓNA DRET a cobrar el complement!

A partir del 3r mes que estàs exercint les funcions d'un càrrec ja sigui perquè substitueixes el/la titular que té assignat el càrrec o per si n'estàs exercint les funcions per organització interna del centre TENS DRET al cobrament del complement corresponent.

Segons el càrrec i el complement tens de referència una normativa o una altra:

Substituir una TUTORIA

Article 13.2 de la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer,

"A partir de l’1 de setembre de 2005, els substituts als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució, percebran el complement corresponent de 51,03 euros/mes, quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos."

Substitució temporal d'òrgans unipersonals de coordinació (Caps de Departament, coordinació de cicle, etapa, equips docents..., coordinació de riscos...)

Article 36 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost:

"A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l'òrgan."

Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu (Direcció, cap d'estudis i secretari i òrgans unipersonals de govern addicionals)

Article 36 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost:

"A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l'òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular."

 

Des d'USTEC-STEs (IAC) us recomenem que feu una sol·licitud (encara que la direcció digui que ja us ho tramiten ells) per poder tenir constància escrita quedant-vos una còpia de la sol·licitud entrada per registre.

A la sol·licitud heu d'adjuntar un certificat de direcció conforme esteu realitzant aquestes funcions i des de quin dia.

Els afiliats podeu entrar a l'espai d'afiliació i baixar-vos la sol·licitud correponent al tipus de càrrec que demaneu.

Quan la sentència sigui ferma es podrà reclamar el cobrament del juliol 2016 i els efectes retroactius del  4rt i 5è estadi.
Demanarem al Departament que pagui a tothom sense que calgui reclamar.