Adjudicacions provisionals curs 2024

Adjudicacions provisionals curs 2023

Adjudicacions provisionals curs 2022

Adjudicacions provisionals curs 2021

Adjudicacions provisionals curs 2020

Adjudicacions provisionals curs 2019

Adjudicacions provisionals curs 2018

Adjudicacions provisionals curs 2017

Adjudicacions provisionals anteriors

 

Adjudicacions d’estiu curs 21-22

Normativa                                                                                                                                                                                            

Accés a la sol·licitud

Terminis previstos

Adjudicacions destinacions provisionals curs 21-22

Xerrades informatives virtuals

Participació

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre

Codis de les especialitas i llocs docents

Consulta dades dels centres

Informació sobre perfils professionals

Propostes d’adjudicació formalitzades per les direccions

Comissió de serveis

Comissió de serveis – País Valencià

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021,de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació

 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 21 de maig al 31 de maig de 2021)

Persones funcionàries (de l’1 al 10 de juny de 2021)

03/06/21 El Departament ha solucionat la incidència a l’aplicatiu per realitzar la sol·licitud de participació a les adjudicacions d’estiu

 

TERMINIS PREVISTOS  

a) Personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l’1 al 10 de juny de 2021.

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Propostes de les direccions: del 7 al 22 de juny.

El personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha d’emplenar abans del 18 de juny, l’imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2021-2022 que facilitaran els Serveis Territorials del Departament d’Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinacions.

 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: 8 juliol de 2021 .

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021
Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021

 

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: juliol de 2021 (segona quinzena de juliol de 2021).

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d’agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 21-22

RESOLUCIÓ DEFINITIVA (22/07/21)

DEPARTAMENT

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL (8/07/21)

8/07/21 Publicada la resolució provisional amb les adjudicacions de destinacions. Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d’agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

 

Termini de reclamacions:

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021

Formulari de reclamació contra la resolució provisional 
Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021

Formulari de desistiment (només per comissió de serveis) 

Recomanacions per a les reclamacions i les desestimacions

Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació.

Una vegada emplenada la reclamació cal presentar-la mitjançant l’aplicatiu web següent:

Presentació de reclamacions (accés GICAR)

Presentació de reclamacions (accés XTEC)

Presentació de reclamacions (accés amb usuari temporal)

XERRADES INFORMATIVES VIRTUALS

Vallès Occidental Dimarts 25 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionsestiu21VOcc
Consorci Barcelona Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionsconsorci
Baix Llobregat Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/USTEC-BAIXLL-adjudicacions
Barcelona comarques Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionscomarques
Maresme-Vallès oriental Dimecres 26 maig
18h
https://meet.jit.si/USTEC-MAMVO-adjudicacions
Tarragona (personal interí) Dimecres 26 maig
17.30h
https://meet.jit.si/adjudicacionsTGN260521
Tarragona (funcionaris de carrera i en pràctiques) Dimecres 2 juny
17.30h
https://meet.jit.si/adjudicacionsTGN020621
Catalunya central Dijous 27 maig
18h
https://meet.jit.si/adjudicacionscentralustec
Lleida Dijous 27 maig
18h
Https://meet.jit.si/AdjudicacionsLleidaUstec

PARTICIPACIÓ

Participació obligatòria

 • Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2021, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2021-2022 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar.
 • També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2020, així com el que hagi superat els processos selectius anteriors d’accés a la funció publica docent i que tingui concedit l’ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.
Participació voluntària

 • Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d’1 de setembre de 2021 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.
 • També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d’agost de 2021 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació que compleixi tots els requisits en el moment de l’adjudicació.

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE:

El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2021 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2021-2022, amb efectes administratius des de l’1 de setembre de 2021

CONSULTA DADES DELS CENTRES

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

 

COMISSIÓ DE SERVEIS

Una comissió de serveis és la situació administrativa d’un/a funcionari/a amb destinació definitiva en un centre que està ocupant una plaça provisional en un altre centre.  Se sol·licita de forma voluntaria en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d’estiu).

Es pot sol·licitar comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d’Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d’elecció (fase 5 de la base 5), sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d’un o més centres

Pot formalitzar la sol·licitud individual de comissió de serveis en la fase d’elecció el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2021 pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre amb data 30 de juny de 2021.
2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2021-2022 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades. S’hauran de tenir en compte, així mateix, especialment, les situacions personals o professionals greus derivades de la situació de pandèmia sanitària del Covid-19

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud i ha de presentar, per mitjans electrònics a la bústia dels serveis territorials corresponents, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat degudament la persona interessada, així com d’altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d’elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d’1 de setembre de 2021

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

Únicament es pot sol·licitar CS per l’especialitat ocupada en la plaça definitiva del/la docent que la sol·licita, excepte si aquesta CS s’obté per proposta de centre.

COMISSIONS DE SERVEI – PAÍS VALENCIÀ

Publicada en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) la normativa de comissions de serveis.

Cos de mestreshttps://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5535.pdf

Secundària i resta de cossoshttps://dogv.gva.es/datos/2021/05/20/pdf/2021_5538.pdf

Més informació al web de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana:

Cos de mestres: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-maestros3
Secundària i resta de cossos: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria-y-otros-cuerpos3

 


Adjudicacions d’estiu curs 20-21

Normativa

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre

Adjudicacions provisionals d’estiu 2020

Accés a la sol·licitud

Terminis previstos

Autogestió disponibilitat i sol·licitud no nomenament curs 2020-21

Consulta dades dels centres

Entrevista prèvia (provisió adjudicacions d’estiu)

Informació sobre perfils professionals

Comissió de serveis – País Valencià


NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

 

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE:

El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2019-2020 un nomenament d’interí fins el 31 d’agost de 2020 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l’adjudicat per al curs 2020- 2021 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.

 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2020

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

DEPARTAMENT

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Termini de reclamacions: del 16 al 20 de juliol, ambdós inclosos

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 26 de maig al 4 de juny de 2020)

Persones funcionàries (del 8 al 17 de juny de 2020)

TERMINIS PREVISTOS

a) Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020.

b) Personal funcionari: del 8 al 17 de juny de 2020

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.

d) Propostes de les direccions:

Publicació de llocs per entrevista: 10 de juny de 2020

Petició d’entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020

Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020

Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: juliol de 2020

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: juliol de 2020

 

AUTOGESTIÓ DISPONIBILITAT I SOL·LICITUD NO NOMENAMENT CURS 2020-21 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació fins al 2 de juliol de 2020.

L’aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol de 2020, i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat els interessats mantenen el número d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats menys quan les persones es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat que no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Cal assegurar-se que la no disponibilitat té efectes 1 de setembre, si és aquesta la intenció.

Enllaç a l’aplicatiu d’autogestió de la no disponibilitat

 

CONSULTA DADES DELS CENTRES

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

COMISSIÓ DE SERVEIS – PAÍS VALENCIÀ

 

Normativa: RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la DireccióGeneral de Personal Docent, per la qual es convoca unprocediment d’adjudicació de llocs de treball dependentsde la Generalitat Valenciana en comissió de serveis,durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carreradel cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació depersones adultes.

Termini: de l’1 al 8 de juny de 2020

VACANTS DE RESULTES DE DOCENTS QUE ESTAN EN COMISSIÓ DE SERVEIS EN EL PAÍS VALENCIÀ:

Aquestes adjudicacions, siguin via proposta de centre o via elecció, no es resolen fins que no finalitzi el procediment en el País Valencià. Actualment encara no el tenen tancat, per això les places generades pels docents en CS en aquesta comunitat autònoma no s’han cobert en la resolució provisional de les adjudicacions d’estiu.
En el cas de les propostes de centre que s’han fet sobre aquestes vacants (en continuïtat), als docents proposats ara no els surt cap adjudicació i la plaça consta com a deserta. Si el procediment s’hagués tancat en el País Valencià abans es publiqui la resolució definitiva, en ella sortiran aquestes places adjudicades, si no s’ha tancat, no. En el segon cas, els docents proposats poden haver rebut una altra adjudicació de plaça vacant o no segons les seves eleccions. Si no han rebut cap adjudicació vacant en la resolució definitiva, un cop es resol el procediment en el País Valencià, aquells docents que havien rebut proposta de centre per aquella plaça vacant poden reclamar ocupar-la. Han de fer reclamació ells i el centre en qüestió, si no és fa la reclamació la vacant s’ocuparà via nomenanents del finals d’agost.
Repetim: Només poden fer la reclamació, com ja hem dit, aquells docents que van rebre proposta de centre que NO han obtingut cap altra destinació provisional en les adjudicacions.
Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de STEPV.


 

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019-2020

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Accés a l’aplicatiu amb usuari xtec o temporalAccés a l’aplicatiu amb identificador GICARWeb del Departament

Publicat el concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital

Sol·licitud ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019/20

Persones funcionàries de carrera

Persones interines: Link a l’aplicatiu

NORMATIVA: RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

 

Terminis previstos:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l’aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d)Propostes d eles direccions:

Publicació de llocs per entrevista: 4 de juny

Petició d’entrevista: des del 4 fins al 7 de juny

Entrevistes: des de l’ 11 fins al 18 de juny.

Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: a principis de juliol

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: previsió abans del 20 de juliol


ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2018-2019

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Accés a l’aplicatiu amb usuari xtec o temporalAccés a l’aplicatiu amb usuari ATRIWeb del Departament

24-5-18 --> Adjudicacions d’estiu/Dades borsa/Número de barem provisional/Reducció de jornada

Adjudicacions d’estiu curs 2018/19 INFORMACIÓ

Centres que nos’adjudiquen amb peticions genèriques i s’han de demanar individualment

DOGC: RESENS/862/18, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

XERRADES INFORMATIVES DIFERENTS EN ELS TERRITORIS


ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2017-2018

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Accés a l’aplicatiuWeb del Departament

Llocs perfilats per Servei Territorial:

Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017

Previsió Publicació de la resolució definitiva: 27 de juliol de 2017

Informació important persones que estiguin de baixa o permís el dia 1 de setembre, persones recent nomenades i canvi en algun codi:

7/06/2017

RESOLUCIÓ ENS/1270/2017, de 29 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1005/2017, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Possibles places als Serveis Educatius

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.

Personal Funcionari de carrera

Del 30 de maig al 12 de juny

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l’aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat

_________
15/05/2017

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Terminis:

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017 Accés a l’aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

 

Concurs de trasllats

10/05/2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES.

Consulta per codi ATRI

Consulta per usuari temporal

PDF del MEC:

De la A la E

De la F a la L

De la M a la Q

De la R a la Z

INSPECCIÓ

CONSULTA PER DNI


ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2016-2017

Tota la informació estiu 2016

Informació sobre perfils professionals

 

Web del Departament sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Les “Adjudicacions de destinacions provisionals” (conegudes popularment com a “adjudicacions d’estiu”) son convocatòries anuals que estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional.
Les destinacions provisionals (són voluntàries) amb efectes d’1 de setembre i finalitzaran el 31 d’agost, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

fletxa Preguntes més freqüents sobre les destinacions provisionals


adjudicacions (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

– Resolució definitiva

– Resolució provisional

Accés a l’aplicatiu (amb codi XTEC o amb usuari/a temporal)

Informació Adjudicacions d’estiu curs 2015/16

Eina sobre les Adjudicacions provisional d’estiu 2015/16


caixa normativa

 • Resolució ENS/969/2015, de 7 de maig 

  per la qual es modifica la Resolució ENS/863/2015, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015)

 • Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril 

  per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 6863, de 28.4.2015)

 • Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig

  per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, de 15.6.2007)


exterior (“Concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior”)

Resolución del concurso de docentes del exterior 2015

Resolución del concurso de asesores del exterior 2015


ct

Informació Concurs de trasllats 2014/15

Informació Adjudicacions d’estiu pel curs 2014-2015


adju 13 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

Publicació adjudicacions

Convocatòria indexada consulta ràpida


caixa normativa

DOGC 21/5: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Eina informativa sobre les destinacions estiu 2013


Consulta de la fitxa de tots els centres


opos 7 11

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/201122/6/20105/8/20095/8/20087/8/2007

Per reclamar durant el darrer dia de reclamacions Dissabte 20 de juliol, s’haurà de fer:

Oficines de correus mitjançant un correu administratiu, carta oberta amb còpia per a què la segellin i la direcció del Departament d’Ensenyament

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
2) GRATUÏTA: anar a registrar la reclamació personalment al
Registre General de la Delegació del Govern a Catlunya. Registre de documents.
c/ Bergara, 12
Barcelona
Horari de dissabtes que posa al seu web de 9 a 14 hores

adj 12 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

Informacions d’estius anteriors: la informació més nova està en ESTIU 2013.


Consulta individual, per centres, municipis i comarques

Destinacions per especialitats i centres

Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals


21.159 adjudicacions per especialitats i per centres

DESTINACIONS PROVISIONALS ESTIU 2012


caixa normativa

DOGC 15/5/2012: adjudicacions de destinacions provisionals i sobre els desplaçaments forçosos

21.159 adjudicacions per especialitats i per centres


estiu 11 (“Adjudicació de destinacions provisionals”)

caixa normativa

DOGC 20/5/2011Instruccions adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí.

caixa meses

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dijous 3 de maig de 2012 9.30h:

Ordre del dia:

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

3. Torn obert de paraules


Adjudicacions per especialitats i per centres

fo total
CS 6.113
IN 5.819
PP 9.029
PS 198
total 21.159

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/201122/6/20105/8/20095/8/20087/8/2007


CONSULTA DELS CODIS DELS CENTRES

Llista definitiva: 27 juliol de 2011 11:30.
Es fan públiques les destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius.


Informació dels 2.693 centres per comarques i per zones

Nota: només el professorat interí del pacte serà destinat d’ofici.Centres que cal demanar explícitament — Convocatòria indexada per lectura ràpida

Adjudicacions (resolució provisional) per especialitats i per centres secundària i FPA

Full d’informació sindical 175

caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1234/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2011, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012


Resum sobre adjudicacions de destinacions provisionals


Algunes CCAA han publicat convocatòria de comissions de serveis comproveu el termini … (més informació STEs)


inf ant

Informació anterior actualitzada a 30/6/2010